19 kenniswerkers aan de slag bij de HAN

Nieuws | de redactie
7 september 2009 | Deze week al gaan de eerste 19 kenniswerkers uit het bedrijfsleven aan de slag bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Het gaat om ervaren onderzoekers / ontwikkelaars van bedrijven in de automotive branche en de maakindustrie, die voor anderhalf jaar gedetacheerd worden bij twee lectoraten van de HAN.

De bedrijven ondervinden directe hinder van de economischecrisis en kunnen op deze manier ontslag van waardevolle medewerkersvoorkomen. De HAN verwacht de komende tijd met meer bedrijven indiverse branches een dergelijke samenwerking aan te gaan. Dit ismogelijk dankzij een speciale regeling van de Ministeries vanEconomische Zaken en Onderwijs.

Win-win
De HAN en de betrokken bedrijven hebben samen de de voorstellenvoor gebruikmaking van de regeling ingediend. Het gaat om tweeprojecten bij de lectoraten Mobiliteitstechnologie enVoertuigmechatronica, waarin duurzaamheid centraal staat. In hetene geval gaat het om onderzoek naar de toepassing vanbrandstofceltechnologie in personenwagens, het tweede projectbetreft het ontwerpen van lichte opleggers voor speciaal transport.Er is sprake van een duidelijke win-win situatie: de bedrijvenkunnen hun kenniswerkers in dienst houden en de HAN ziet een enormetoename van haar onderzoekscapaciteit, plus een extra leereffectvoor docenten en studenten. Daarnaast biedt het de FaculteitTechniek van de HAN de mogelijkheid om haar toch al bijzondertoegeruste automotive lab uit te breiden met nieuweapparatuur.

Auto opwaterstof
 “Met het project H2Ancar gaat een langgekoesterde wens invervulling”, aldus Bram Veenhuizen, lector Voertuigmechatronica.Het biedt ons de mogelijkheid zelf een brandstofcelvoertuig tebouwen, dat ook echt de weg op kan. We denken aan eenpersonenwagen, zoals bijvoorbeeld de Mitsubishi Colt, of een kleinpersonenbusje.” Het gaat hierbij om een auto die gebruikmaakt vanwaterstof als brandstof en aan alle veiligheids- en kwaliteitseisenvoldoet. Gebruik van waterstof betekent dat de auto compleetelektrisch aangedreven moet zijn. Veenhuizen: “Conventioneletechnieken zijn niet toereikend. Dat vraagt om kennis op heelspecifieke terreinen, zoals bijvoorbeeld trillingsgedrag,beheersing van geluidsproductie en van fabricagetechnologie. Diekennis brengen de 12 onderzoekers / ontwikkelaars van onzesamenwerkingspartner mee.”

Minderbrandstofverbruik
Het project GULLIVER staat voor Generiek Ultra Licht voertuig. Hetlectoraat Mobiliteitstechnologie en de twee betrokken bedrijvendoen de komende anderhalf jaar onderzoek naar de ontwikkeling vanlichtere opleggers voor speciaal vervoer. Lector Joop Pauwelussen:”De zeven kenniswerkers van onze samenwerkingspartners hebben veelexpertise op het gebied van voertuig ontwerpen enproductie-organisatie. We willen 20% gewichtsreductie realiseren.Dat betekent dat je straks met hetzelfde gewicht aan lading minderbrandstofverbruik hebt, of bij eenzelfde brandstofgebruik méérlading kunt vervoeren.” Na afloop van de samenwerking is er eencompleet ontwerpdesign beschikbaar, dat op alle belangrijkeaspecten aan de hand van simulatie-experimenten is getest.

De HAN enduurzaamheid
Met de honorering van de twee projecten zet de HAN weer een nieuwestap in haar streven naar duurzaamheid. Afgelopen woensdagpresenteerde Ron Bormans, voorzitter van het College van Bestuureen investeringsplan van de HAN, waarin € 10 miljoen wordtuitgetrokken voor geïntegreerde duurzame ontwikkeling vanonderwijs, onderzoek en dienstverlening.

Regelingkenniswerkers
De ministeries hebben in totaal ? 180 miljoen beschikbaar gesteldom innovatieve bedrijven te helpen die kampen met een omzetdaling.Zij krijgen de mogelijkheid hun onderzoekers tijdelijk tedetacheren bij een kennisinstelling, met een vergoeding van deoverheid. Hiermee wil de Nederlandse overheid voorkomen datkenniswerkers verloren gaan voor het bedrijfsleven. Dit helptondernemend Nederland sterker uit de crisis te komen. Zodra dewereldwijde economie weer aantrekt, zal Nederland daar als één vande eerste landen van kunnen profiteren.
De kenniswerkers worden ingezet op de terreinen die vanmaatschappelijk belang zijn en de Nederlandse kennispositieversterken: de sleutelgebieden, de maatschappelijkeinnovatie¬agenda’s, de thema’s van de vraaggestuurde programmeringvan TNO en de GTI’s en de thema’s van NWO.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK