6 uitgangspunten voor een goede jeugdzorg

Nieuws | de redactie
15 september 2009 | In het actieplan Jeugdzorg van minister Rouvoet staat dat ook het hbo-onderwijs anders moet. Maar volgens Gabriël Anthonio (lector Stenden en voorzitter Jeugdhulp Friesland) is eerst een heldere lijn in de jeugdzorg zelf nodig. “Anders vrees ik dat we wel veel actie in gang zetten, maar allemaal langs elkaar heen blijven werken”.

Verwarrende discussie

De jeugdzorg is fors in beweging en dat is terecht. Deze sector isjarenlang ondergewaardeerd. Mede door het ontstaan van wachtlijstenen incidenten is men gaan nadenken over de sturing, het stelstelen de kwaliteit. Tegelijk hebben we een verwarrendediscussie met vele standpunten en adviseurs omdat het ontbreekt aanvisie op de lange termijn. Allerlei mensen buitelen over elkaarheen met adviezen en rapporten hoe het verder moet.

Elan en betrokkenheid

Het tragische hierbij is dat het lijkt alsof de sector, c.q. demedewerker de afgelopen jaren zijn best niet heeft gedaan.Integendeel! Het is een wonder dat het meestal goed gaat. En datwonder wordt veroorzaakt door mensen met elan en betrokkenheid, dietegen de stroom in, zich in blijven inzetten voor kinderen en hunouders die het (even) niet meer redden.  

Naar een routekaart

We kunnen deze adviezen op verschillende onderdelen maar moeilijkeen plaats geven omdat we geen duidelijke routekaart hebben. Op ditpunt moeten de verschillende hoofdrolspelers waaronder ministerRouvoet, provinciebesturen en zorgkantoren met betrokkenen eenduidelijke lijn gaan uitzetten. Vele decennia verwaarlozingvan deze belangrijke sector, dat tot uitdrukking kwamin lage zorgbudgetten en dus weinig ruimte voor opleiding enonderzoek gaat vele jaren van herstel en verbetering kosten.  

Ik zou als stip op de horizon voor de volgende visie willengaan:

Kinderen opvoeden doe je samen, als gemeenschap (Plato). Ditbetekent in concreto het volgende:

6 uitgangspunten

1. Alle kinderen in Nederland hebben recht op passendezorg en steun bij het opgroeien en opvoeden.
2. De diagnostiek, opvang en behandeling is tenminsteprofessional based en bij voorkeur evidencebased.
3. Voor het zorgaanbod (zoals dagbehandeling, 24 uurs opvang,pleegzorg etc.) worden landelijk tarieven vastgesteld.
4. Omdat jeudgzorg een (internationaal) recht is, werken we opbasis van een open eind financiering.
5. Zorgaanbieders worden betaald op basis van geleverdekwaliteit en prestatie, waarbij de wachttijd op zorg hooguit 6weken mag zijn.
6. Het huidige stelsel, met een apart bureau jeugdzorg enverschillende zorgaanbieders wordt vereenvoudigd. Uitgangspunt zoumoeten zijn: Het streven naar zo min mogelijk bureaucratie,maximale rendement uit samenwerken tussen instellingen en regieover de zorg ligt nadrukkelijker bij de cliënt(-en). Dezevisie hebben we binnen Jeugdhulp Friesland als meerjarenbeleidverwoord.


Opleiding

Mijn verwachting is dat we hier 4 tot 5 jaar voor nodighebben. Zaken als opleiding en onderzoek zijn een vanzelfsprekendonderdeel van dit verbetertraject. Het HBO-onderwijs zou hier,samen met het werkveld en beroepsverenigingen een belangrijkerol in kunnen gaan vervullen. Maar eerst moet duidelijk wordenwaar we samen naar op weg zijn. Anders vrees ik dat we wel veelactie in gang zetten, maar allemaal langs elkaar heen blijvenwerken.  

Dr. Gabriël Anthonio is lector aan de Stenden Hogeschool en Voorzitter Raad van BestuurJeugdhulpFriesland, een organisatie voor GGZ en Jeugdzorg in deprovincie Friesland waar ongeveer 2000 cliënten (kinderen enouders) per jaar worden geholpen.

Meer over de ‘Actualisering hbo’ in het Actieplan Jeugdzorg vanminister Rouvoet leest u hier. 

 

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK