90 miljoen voor toponderzoek

Nieuws | de redactie
21 september 2009 | Vier topprojecten in R&D krijgen €90 mln uit de aardgasopbrengsten. "Goed besteed geld", zegt minister Plasterk.

Bij deze projecten wordt zeer belangrijk en baanbrekend werkverricht op het gebied van hersenonderzoek, biodiversiteit,kernfusie en supersnelle netwerkverbindingen. Het zijn stuk voorstuk initiatieven die laten zien dat Nederland volop meedraait inde internationale wetenschappelijke top. Met deze mega-investeringgeeft het kabinet een belangrijke impuls aan het wetenschappelijkonderzoek.”

Onderzoek naar functioneren van het brein

Het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie krijgt 20 miljoenvoor fundamenteel en toegepast onderzoek. Hier wordt hetfunctioneren van het brein en ons gedrag bestudeerd: hoe wij leren,wat de invloed is van onze hersenen op onze gezondheid en wat derelatie is tussen ons brein en crimineel gedrag.

Het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie doet onder andereonderzoek naar schooluitval en toenemende jeugdcriminaliteit, debestrijding van overmatig alcoholgebruik en ongezonde leefstijl bijde jeugd, criminaliteitspreventie en perceptie van veiligheid.

Oprichting Nationaal Centrum Biodiversiteit

Een bedrag van 30 miljoen gaat naar een initiatief van deuniversiteiten van Amsterdam (UVA), Leiden en Wageningen die samenmet Naturalis één centrum voor biodiversiteit gaan vormen. Met hetgeld wordt een zeer omvangrijke, gezamenlijke collectie gevormd van37 miljoen planten, gesteenten, opgezette dieren en fossielen,waarmee het NCB wereldwijd in de top 5 staat.

Daarnaast gaan de deelnemers structureel samenwerken op hetgebied van onderzoek en onderwijs, en zal Naturalis in zijn geheelin dit centrum opgaan met daardoor een grotere collectie voor hetpubliek. In het centrum komen laboratoriumfaciliteiten zoals eenDNA-lab met voorzieningen voor DNA-barcoding, een ancient-DNA-lab,een Geolab, faciliteiten voor anatomie en morfologie en moderne GISen IT-voorzieningen. 

ITER-NL2

Het kernfusieprogramma ITER-NL2 kan 8 miljoen euro uit deFES-gelden tegemoet zien. ITER is een internationaalsamenwerkingsproject dat de wetenschappelijke en technischehaalbaarheid van kernfusie als energiebron wil aantonen. Kernfusiewordt gezien als de ideale energiebron voor de toekomst. Het procesis veilig, de grondstoffen (deuterium en lithium) zijn in overvloedaanwezig en er blijft geen hoog radioactief afval over. Ook komener geen broeikasgassen vrij, alleen het onschadelijke helium.

Via ITER NL-2 kunnen Nederlandse wetenschappers en bedrijvensamen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en bouw van dedemonstratie-kernfusiereactor in Cadarache (Frankrijk). Hiermeeontstaan ook mogelijkheden voor vervolgopdrachten op het gebied vanhigh-tech materialen op andere terreinen.

Supersnelle netwerkverbindingen

Het kabinet steekt 32 miljoen euro via de FES-gelden in SURFnetvoor het upgraden van SURFnet6, het meest geavanceerde netwerk voorhoger
onderwijs en onderzoek ter wereld. Nederland behoudt daarmeezijn wereldtoppositie op dit terrein. De beschikbaarheid vansnelle, directe verbindingen met hoge bandbreedte is essentieelvoor modern wetenschappelijk onderzoek. 

De geografische locatie van onderzoeksmiddelen wordt daardoorvan minder belang, terwijl toegang daartoe via geavanceerdenetwerken juist belangrijker wordt. Voorzieningen in Nederland maarook in de rest van de wereld worden hierdoor voor de Nederlandseonderzoekers beter bereikbaar en bruikbaar.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK