Geen taboes?

Nieuws | de redactie
21 september 2009 | De 20 'heroverwegingscommissies' van het kabinet zorgen voor opwinding in het Haagse. Opvallend: VU-voorzitter René Smit zou procesbegeleider worden en Plasterk raakt zijn personal assistant kwijt. Opvallend ook: wat wel en vooral wat niét onderzocht gaat worden. Ook dat zijn politieke keuzen, zo blijkt.

Niet status maar VU

De ambtelijke commissies worden zo samengesteld, dat dehiërarchie binnen de ministeries doorbroken kan wordren. Ook zullenverschillende departementen bij elkaar in thematische settingssamen moeten werken. De personele invulling zou zo worden gekozen,dat ‘out of the box’ denkers voorrang en ruimte krijgen.Senioriteit en ambtelijke status zouden niet de doorslag geven,zulks niet tot vreugde van de SG’s.

Als dit doet denken aan de oorspronkelijke opzet en aanpak bijde start van het Innovatieplatform, dan is dit waarschijnlijk geentoeval. Judith Duveen, een van de jonge sterren van het IP bij datbegin naast Frans Nauta, stapt direct over van de PA-rol bijPlasterk naar een co-secretaris-baan bij de commissie die dekinderopvang mag saneren.

Voor de procesbegeleiding van de 20 denktanks is onder meergedacht aan IP-lid René Smit, collegevoorzitter van de VU. Martinvan Rijn van pensioenfonds PGGM zou hem daarin vergezellen. Deze’PvdA-realo’ was eerder DG Gezondheidszorg en bij BZK deDG voor HRM van het Rijk. “Van Rijn is de man die ervoorzorgde dat ik de afgelopen jaren tenminste af en toe nog eens optijd naar huis kon”, zei minister Hoogervorst over zijn rol alsaanjager van de hervorming van het zorgstelsel onderBalkenende-II van CDA, VVD en D66.

Smit, de vroegere havenwethouder van Rotterdam enziekenhuizen-chef, heeft naast zijn ervaring in de vierhoekbestuur-kennissector-zorgsector-bedrijfsleven nog eenaanbeveling in zijn CV. Hij was de voorzitter van deprogramcommissie van het CDA voor de verkiezingen van 2006. Datprogram koos voor ‘maatschappelijke investeringen’ in plaatsvan doorgaan met bezuinigen. Het CDA en het ‘VU-kabinet’ blijvenzichzelf dus trouw en consistent.

Gemiste kans  

De oppositie in de Kamer heeft in dit verband een kans op succeslelijk laten liggen, zo heet het in Den Haag. In hetPrinsjesdagdebat was men zo geobsedeerd door het mogelijk vertrekvan premier Balkenende of een hoofddoekjestax, dat men vergatthema’s toe te voegen of te doen schrappen uit de lijst van 20commissies. Op die manier had de Kamer richting kunnen geven aan de’operatie heroverweging’ voor de komende 15 jaar in plaats van hetslechts te laten bij klachten over een uit vorm zijnde MP.

Hoezeer deze kans gemist is, blijkt uit de onderwerpen die doorde ministers en de coalitie nu niet expliciet voor redesign en -20%scenario’s zijn opgenomen. Bij OCW alleen al cultuursubsidies,studiefinanciering en de publieke omroep. Gelukkig is men ookafgebleven van het fundamenteel onderzoek, astronomie en deruimtevaart, al zijn ‘onderzoek en innovatie’ wel een vaaggedefinieerd onderdeel van de heroverweging. 

Ook op andere terreinen zijn opvallende witte vlekken onderde gekozen 20 thema’s: de dure en weinig effectieve organisatie encoördinatiestructuren van de jeugdzorg, IT-projecten alsC2000, de rijksdekking van gaten bij veelal lokalemegaprojecten [Noord-Zuid lijn, verbouwingen Rijksmuseum,Stedelijk Museum, station Arnhem etc], de kosten vansportevenementen en andere manifestaties, de peperdureOlympische ambities voor 2028, het voetbal WK in 2018 en zomeer.  

Meer voor opera    

Zowel ‘linkse hobby’s’ als rechtse shibbolets liet deoppositie dus ontsnappen. In Den Haag werd gezegd; “In decultuursector knallen vanavond de flessen champagne.” Te meeromdat na het debat nog extra middelen dankzij de motie-Van Geeltoegedeeld konden worden.

Het kabinet schrijft daarover: “6 miljoen wordt ingezet omvoor de vierjarig gesubsidieerde instellingen in de Randstad eengroter deel van de door de Raad voor Cultuur geadviseerdeverhogingen door te voeren. Hierdoor ontvangen deze instellingenruim driekwart van de geadviseerde verhogingen. 3,7 miljoen wordtnaar rato toegevoegd aan de subsidies van de langjariggesubsidieerde orkesten, dans- en operagezelschappen. ” Deoperaliefhebbers bij ScienceGuide en zijn lezers brengen danook een saluut aan de CDA-fractieleider.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK