Generatiemanagement

Nieuws | de redactie
16 september 2009 | Het HAN Smart Business Center organiseert op 12 oktober een themabijeenkomsten over Generatiemanagement. Het lectoraat HRM verzorgt een sessie over dit actuele thema.

Dr. Robert Verburg is lector HRM van de HAN. Hij verzorgt samenmet een aantal leden van zijn kenniskring de themabijeenkomstGeneratiemanagement. Waarom is het volgens hem van belang dat dezethemabijeenkomst gehouden wordt?

“Op dit moment is er sprake is van een unieke situatie inarbeidsorganisaties. Er zijn namelijk meerdere generatiestegelijkertijd aan het werk en het blijkt dat personeelsleden vanverschillende generaties een andere betekenis aan werk blijken tegeven. Bedrijven en instellingen worden nu steeds vakergeconfronteerd met vergrijzing, ontgroening, culturele diversiteiten alternatieve opvattingen ten aanzien van het traditionelekostwinnersmodel. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor hetaansturen van personeel en werpt de vraag op hoe personeel duurzaamen effectief kan worden ingezet.”

Generatiemanagement
“Generatiemanagement geeft inzicht in bovenstaande, veelalcomplexe, materie en biedt praktische aanknopingspunten om erbinnen organisaties iets mee te gaan doen. Zo kunnen ondernemersbijvoorbeeld inzicht krijgen in hoeverre hun huidigewervingsactiviteiten aansluiten bij de verwachtingen van de huidigegeneratie schoolverlaters en afstudeerders en personeelsmanagersinzicht krijgen in de noodzaak van diversiteit in hetpersoneelsbeleid.”

Lectoraat HRM
“De kenniskring Human Resource Management (HRM) heeft als doel omeen bijdrage te leveren aan de effectiviteit vanpersoneelsmanagement door middel van onderzoek bij bedrijven eninstellingen in de regio. Met deze themabijeenkomst willen wijgraag in contact komen met ondernemers, managers en P&O´ers omhen te informeren over het fenomeen generatiemanagement door middelvan theorie en praktijkvoorbeelden. Drie leden van de kenniskringzullen deze sessie verzorgen:

  • Saskia Ponten-Wouterse (docent Personeel & Arbeid, HAN) zalde opleidingskant vertegenwoordigen en inzicht geven inverwachtingen van de huidige generatie HAN-studenten. 
  • Marc Gersen (beleidsmedewerkers P&O, HAN) vertegenwoordigtde P&O kant. Onlangs schreef hij zijn Master Thesis HRM overhet onderwerp generatiemanagement en is uitstekend op de hoogte vande huidige stand van zaken. 
  • Als lector HRM (HAN) zal ik tijdens de sessie de onderzoekskantvertegenwoordigen en inzicht geven in de rol van ondernemers,lijnmanagers en personeelsadviseurs in het voeren van een effectiefpersoneelsbeleid. We geven alle drie een korte inleiding en zullende discussies leiden.”

Instellingsplan en personeelsbeleid
“Een van de kernwaarden uit het HAN Instellingsplan isduurzaamheid. De HAN werkt vanuit
maatschappelijke betrokkenheid en wil een bijdrage leveren aan deontwikkeling van de samenleving.
door het opleiden van mensen tot gewetensvolle en verantwoordelijkeberoepsbeoefenaren.
Bij alle activiteiten die de HAN onderneemt wordt gestreefd naarduurzaamheid. Dat is ook van toepassing op haar personeel en hetpersoneelsbeleid.”

“Een tweede kernwaarde is dat de HAN gericht is op het bevorderenen delen van kennis en vaardigheden en die ter beschikking steltaan haar omgeving. Door vanuit het Lectoraat HRM medewerking teverlenen aan de bijeenkomst van het HAN Smart business Center wordtaan deze kernwaarde bijgedragen.”

Meer weten? 

  • Lees meer over de themabijeenkomstGeneratiemanagement 
  • Aanmelden: Meld je aan voor dethemabijeenkomst bij het secretariaat SBC 
  • Lees meer over de activiteiten van het lectoraat Human Resource Management

 

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK