‘Het foute om te doen’

Nieuws | de redactie
28 september 2009 | Waar vindt het kabinet de €35 miljard? Zorg en onderwijs moeten de zwaarste scenario’s ophoesten, waarbij de motie-Hamer als een soort ‘side-letter’de kennisuitgaven beschut en richting geeft, hoopt de OCW-top. Nieuw op de snijtafel: de lectoraten in het hbo.

Koude siddering

Het fundamenteel onderzoek kent geen -20%-commissie, maar hettoegepast onderzoek wel. Dit wordt samengevoegd met deinnovatiesubsidies als doelwit van heroverwegingen. Een koudesiddering gaat nu door gelduitdelers SenterNovem, Syntens, TNO énde hogescholen.

In het hbo is met de lectoren een fikse praktijkonderzoek-omzetontstaan. Sommige van hen slagen er al in hun kosten ruim terug teverdienen of al een heel eind in deze richting te komen. Een -20%scenario is dan ook niet moeilijk op te stellen, zo vreest men inhbo-land.

De ambtelijke commissie zou het bestaande budget met 10% kunnenwillen verlagen, vanwege de toegenomen eigen inkomsten. Vervolgenszou het resterende budget aan het macrobudget van het hbotoegevoegd kunnen worden en met enkele tranches van -5% per jaargeleidelijk kunnen slinken.

Verdeel en heers?

Het hbo-budget zou op deze manier toch worden verhoogd, conformde denklijn van de motie-Hamer, en de lectoraten krijgentegelijkertijd tijd om de eigen financiering te verzekeren. Daarmeewordt meteen een extra private investering in R&Dverder aangewakkerd. Langs deze weg is een scenario van -20% ofmeer op termijn denkbaar. Bij de HBO-raad ziet men de buit alhangen. De beschermde status van het fundamenteel onderzoek zalimmers ook nog een divide et impera  effect kunnen krijgenbinnen de kennissector.

“Juist in de crisis gaan snijden in toepassingsgericht onderzoekis natuurlijk precies het foute om te doen,” zegt men daar. Daarbijwordt ook verwezen naar de Europese kennisparadox: er is veel enknap fundamenteel onderzoek, maar de vertaalslag naar nieuwe,innovatieve producten en diensten is de zwakke stee. “Om snel degroei weer te pakken en aar de top 5 van de kennisnaties testijgen, heb je juist veel meer praktijkgericht onderzoek nodig.Het gebrek aan onderzoek dat vertaald wordt is in ons land en inEuropa het probleem.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK