Jeugdzorg moet anders

Nieuws | de redactie
11 september 2009 | Jeugdwerkers krijgen veel voor hun kiezen. Steeds meer jongeren doet een beroep op hen en hun problemen nemen toe in aantal en in complexiteit. De hbo-opleidingen hiervoor moeten daarom aan deze tijd en perikelen beantwoorden.

De hbo-opleidingen voor beroepen in de jeugdzorg gaan veranderenten einde beter aan te sluiten op het steeds complexere werk vanjeugdwerkers. Dat blijkt uit de eindrapportage ‘Actualiseringhbo’.  Deze herijking is onderdeel van de uitvoering vanhet Actieplan Jeugdzorg van Minister Rouvoet.

Uit cijfers van de MO-Groep blijkt dat het aantal kinderen datgebruik maakt van het jeugdzorgaanbod jaarlijks met gemiddeld 8%stijgt. Dat vergt veel van jeugdwerkers. Daarom hebbenwerkgevers, professionals, (ex-)cliënten en hogescholen nu opnieuwvastgelegd wat alle afgestudeerde jeugdwerkers voortaan moetenkennen en kunnen.

Daarbij komen zaken aan de orde als het kunnen herkennenvan signalen van kindermishandeling enhet doeltreffend omgaan met cliënten vanverschillende etnisch-religieuze achtergronden.  

“Het uit de problemen helpen van jongeren die het moeilijkhebben is een van de mooiste, maar ook een van de moeilijkste banendie je kunt bedenken. Als hogescholen willen wij onze studentenopleiden tot professionals die dit zware werk goed aankunnen. Dezevernieuwingsslag maakt het mogelijk om die ambitie waar te maken enondersteunt het beleid voor de Jeugdzorg van dit kabinet envan minister Rouvoet”, zegt HBO-raad voorzitter DoekleTerpstra, ter gelgenheid van de aanbieding van het rapport overdeze herijking.

Klik hier voor de eindrapportage


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK