Lichte toename internationalisering

Nieuws | de redactie
3 september 2009 | Het aantal buitenlandse studenten in het Nederlands bekostigd hoger onderwijs nam in 2008 licht toe tot ongeveer 7,5%. Net als in voorgaande jaren staan Duitsland, China en België op de eerste drie plaatsen onder de herkomstlanden. Nederlandse studenten gaan nog steeds het liefst naar het Verenigd Koninkrijk en België.

In het primair onderwijs nam het aantal scholen met vroegvreemde talen onderwijs toe met 70%. In het voortgezet onderwijswerkt 59,5% van de scholen actief samen met partners in hetbuitenland. De effecten van de crisis zijn nog niet gemeten.

Dat zijn de meest opvallende gegevens uit deInternationaliseringsmonitor van het onderwijs in Nederland 2008.De monitor wordt jaarlijks opgestelddoor de Nuffic, het EuropeesPlatform en CINOP.

Europese programma’s hoger onderwijs

Het aantal Nederlandse Erasmus-bursalen nam na enkele jaren vanstagnatie en zelfs teruggang weer toe tot bijna 6.000 studenten.Ongeveer 7.000 studenten uit andere Europese landen kwamen metsteun van Erasmus of een ander EU-programma ter stimulering van demobiliteit in het hoger onderwijs naar Nederland. Ruim 2.300studenten kwamen daarnaast naar ons land dankzij een beurs uit hetNetherlands Fellowships Programme dat deel uitmaakt van deNederlandse ontwikkelingsinspanning. Ruim 350 studenten kwamen,dankzij beurzen van het Ministerie van OCW. 50 verkregen financiëleondersteuning van de Verenigde Naties of andere buitenlandsesponsors

De meest recente cijfers over het totaal aantal Nederlandsestudenten in het buitenland stammen uit 2006. Het waren er 43.750,waarvan 14.150 een volledige studie volgden. De overigen lieten hetbij een kort studieverblijf, vaak bij een partnerinstelling van hunNederlandse alma mater. Internationaal mobiele studenten uitNederland blijven meestal in de buurt. Slechts 2.900 studentengingen voor een volledige studie naar een land buiten Europa.

Over door Nederland gefinancierde studenten in het buitenlandbestaan wél nieuwere gegevens. Hun aantal nam sinds in 2007 demondiale  “meeneembaarheid” van de studiefinanciering werdingevoerd toe van 4.000 tot 6.500. zij zwermden over de hele werelduit naar in totaal 66 verschillende landen.


Buitenlandse studenten uit 59 landen

In 2008 verbleven naar schatting 76.000 buitenlandse studentenin Nederland.  51.000 van hen kwamen om een volledige studiete doen, van wie bijna 48.250 in het bekostigd hoger onderwijs. 59landen leverden elk minstens 100 studenten aan ons hogeronderwijs.

Groei in primair, voortgezet enberoepsonderwijs

Niet alleen op universiteiten en HBO werd groei gemeten. Hetprimair, het voortgezet en het beroepsonderwijs, zetten alle driehun groei op het gebied van de internationalisering voort.

Zo groeide het aantal stagiairs in het MBO, dat dankzij hetLeonardo da Vinci Programma naar het buitenland kon, voor hettweede jaar op rij met 18%. Het aantal MBO-studenten dat voorstudie of stage naar Turkije ging, steeg zelfs met 272%. Toch gaande meesten van hen nog naar het Verenigd Koninkrijk, Spanje,Duitsland, België en Frankrijk. De sector Dienstverlening,Gezondheidszorg, Welzijn en Onderwijs (DGO) bleek het meestinternationaal georiënteerd. Ze nam 63% van de totalestudentenmobiliteit in het MBO voor haar rekening. Daarna volgen desectoren Economie, Landbouw en Techniek.

In het primair onderwijs steeg de internationale mobiliteit vanleraren met 10% en die van leerlingen zelfs met een kwart. Hetaantal middelbare scholen dat tweetalig onderwijs biedt – vrijweluitsluitend Engels en Nederlands – groeide tot bijna een vijfde vanhet totaal. Mobiliteit van leerlingen en docenten neemt naarverhouding nog een kleine plaats in binnen de internationaliseringvan het voortgezet onderwijs: respectievelijk 2,4% en 1,8% van henwas mobiel. Op grond hiervan mag worden geconcludeerd, dat tijdenshun schoolcarrière 10% tot 12% van alle leerlingen een keer naarhet buitenland gaat.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK