OECD: HO goed voor mannen

Nieuws | de redactie
9 september 2009 | Overheidsinvesteringen in hoger onderwijs betalen zich letterlijk uit. Dit blijkt uit berekeningen van de OECD in de nieuwste editie van Education at a Glance. OECD secretaris-generaal Angel Gurría stelt dat kennisinvesteringen dan ook bijdragen aan het herstel in crisistijd. En het blijkt dat mannen duidelijk meer baat hebben van HO dan vrouwen.

Nu vele jongeren door de crisis liever in collegebanken zittendan zich op de arbeidsmarkt te wagen, zullen overheden enonderwijsinstellingen hun beleid hierop moeten aanpassen. OECDsecretaris-generaal Angel Gurría raadt aan te investeren in dezejongeren. “To the extent that institutions are able to respond,investments in human capital will contribute to recovery.”

De 2009 editie van OECD’s Education at a Glance laat zien datafgestudeerden later meer verdienen dan niet-afgestudeerden, dat zeeen hoger gezondheidsniveau hebben en minder kans opwerkeloosheid. Het inkomen van de bevolking met een tertiaireopleiding is in Nederland bijna twee keer zo hoog als dat van debevolking met een lager secundaire opleiding. Dit is eveneens hetgeval in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Ook hetOESO-gemiddelde voor de bevolking met een opleiding op tertiairniveau is ongeveer twee keer zo hoog als voor de bevolking met eenlager secundair niveau.

Maar niet alleen studenten zelf hebben baat van hun opleiding,het komt ook de economie van het land ten goede. Het OECD-rapporttoont aan dat overheden zélf verdienen aan investeringen in hogeropgeleiden.

Flinke winst uit HO-investeringen

De OECD beargumenteert dit als volgt: ‘Education at a Glancecalculates the returns on investment in education by balancing thecosts of education and of foregone earnings against prospects forincreased future earnings as a result of higher educationalattainment. The average net public return across OECD countriesfrom providing a male student with a university education, afterfactoring in all the direct and indirect costs, is almost USD52.000, nearly twice the average amount of money originallyinvested.’

Absolute koploper in het terugverdienen van hogeronderwijsinvesteringen is Tsjechië met meer dan 160.000 USD perman. Na de VS (circa 100.000 USD), is België terug te vinden op dederde plaats met een gemiddelde netto terugverdienste per man vanmeer dan 96.000 USD.

Per vrouw liggen de gemiddelde baten lager omdat zij over hetalgemeen minder verdienen dan mannen. In Tsjechië is degelijkwaardigheid ver te zoeken. De gemiddelde opbrengst per vrouwbedraagt bijna 30.000 USD. In de VS is dit meer dan 43.000. In hetgeval van Belgie valt op dat de gelijkwaardigheid veel groter is.Hier wint de staat bijna 82.000 per vrouw. 

Bèta-succes en tekort

Slechts 15 procent van de gediplomeerden in het Nederlandshoger onderwijs blijkt afgestudeerd in een bètatechnischerichting. Het aandeel bèta’s is daarmee laag in vergelijkingmet de meeste OESO-landen. Dit hangt vooral samen met het geringeaantal vrouwen dat een bètastudie volgt.

Dat wil niet zeggen dat Nederlandse studenten niet goed zijn inzulke vakken. Integendeel. Nederlandse excellente leerlingen scorengoed als het gaat om wiskunde en natuurwetenschappen. In beidedisciplines staan we in de toptien van de dertig OESO-landen. Ophet gebied van taal scoort Nederland minder goed en staan we op de13e plaats. 

De highlights van het onderzoek vindt u hier, debelangrijkste grafieken vindt u in dit Excel-bestand.

Wie profiteren en wie wegvallen

Nog een enkele bevindingen uit Education in a Glance op eenrijtje:

– People with university degrees are more interested in politicsand more trusting of other people.

– A male student who completes a university degree can look forwardto a gross earnings premium over his lifetime of more than USD 186000 on average across OECD countries, compared with someone whoonly completes secondary school.

– For a woman the figure is lower, reflecting the disparity inmost countries between male and female earnings, but it stillaverages out at just over USD 134,000.

– The highest earnings advantages are in the U.S., where a malegraduate can expect to earn more than USD 367,000 extra over hislifetime and a female graduate more than USD 229,000.

– Italy comes second for men, with an average lifetime earningsadvantage of just over USD 322,000, and Portugal for women, with anaverage advantage of nearly USD 220,000.

– The number of people with university degrees or other tertiaryqualifications has risen on average in OECD countries by 4.5% eachyear between 1998 and 2006. In Ireland, Poland, Portugal, Spain,and Turkey, the increase has been 7% per year or more.

– In 2007, one in three people in OECD countries aged between 25and 34 had a tertiary level qualification. In Canada, Japan andKorea, the ratio was one in two. 

– In most countries, the number of people who leave school atthe minimum leaving age is falling, but in Germany, Japan, Mexico,Poland, Turkey and the United States their numbers continue torise. 

– Early childhood education is growing fast, and nowhere morethan in Sweden. On average in OECD countries, enrolments have risenfrom 40% of 3-4 year-olds in 1998 to 71% in 2007; and in Turkey,Mexico, Korea, Poland, Sweden, Switzerland and Germany enrolment inearly childhood education more than doubled.

– Young  people who leave school at the minimum leaving agewithout a job are likely to spend a long time out of work. In mostcountries over half of low-qualified unemployed 25-34 year-olds arelong-term unemployed.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK