Paarse meerderheid contra SF?

Nieuws | de redactie
28 september 2009 | De crisismaatregelen ontlokken boeiende politieke coalities. Het omvormen van de WSF in een particulier leenstel komt snel dichterbij. VVD, PvdA, D66 en de VSNU lijken elkaar te vinden. Maar de voorwaarden daartoe zullen Plasterk en Bos minder bevallen.

De VSNU omarmt het VVD-voorstel datScienceGuide op 16 september onthulde. Minister Plasterk wees er opdat PvdA HO-specialist en fractieleider Jacques Tichelaar analogeideeën al eerder al op de agenda had gezet. Sterker, er is eenmotie-Tichelaar/Visser (PvdA/VVD) die deze lijn enkele jarengeleden schetste. Plasterk vergat er bij te zeggen dat Tichelaarbegin 2008 het politiek vertrouwen van partijleider Wouter Bosverspeelde vanwege zijn voorzet.

De VVD wil met de PvdA en anderen hier zaken over doen,met of zonder de 20 heroverwegingscommissies. “Maar dan moet welvastgespijkerd zijn dat het geld geherinvesteerd wordt in deinfrastructuur, de kwaliteit van het hoger onderwijs,” steltkamerlid Halbe Zijlstra als voorwaarde. De liberalen achten hetniet hun zaak minister Bos aan een makkelijke bezuiniging tehelpen. Zijlstra wijst er op dat zoiets direct in strijd zou zijnmet de motie-Hamer. “Wij hebben daar bewust voor gestemd, ook omdit soort trucs te verhinderen.”


Hieronder vindt u de volledige reactie van de VVD op demotie-Hamer.


VVD ziet in motie Hamer steun voor plan leenstelsel

De VVD is zeer ingenomen met de motie Hamer die tijdens deAlgemene Politieke Beschouwingen is ingediend en unaniem door deKamer is aangenomen. In deze motie wordt uitgesproken datinvesteringen in de kenniseconomie nodig zijn en dat de ambitie isom Nederland tot de top 5 van kenniseconomieën van de wereld telaten behoren.

Volgens hoger onderwijswoordvoerder Halbe Zijlstra sluit deze motienaadloos aan bij het door de VVD gepresenteerde plan om destudiefinanciering om te zetten in een sociaal leenstelsel. Met ditdoor de VVD tijdens de APB gepresenteerde plan wordt minimaal eenmiljard euro voor het hoger onderwijs vrijgespeeld, zonder dat ditten koste gaat van de staatsschuld. Door de motie Hamer heeft deKamer duidelijk een streep in het zand getrokken. Geld dat vrijkomtdoor de basis- en aanvullende beurzen om te zetten in een lening,mag niet worden gebruikt om het begrotingstekort aan tevullen.

Geen bezuinigingen

De VVD gaat er dan ook vanuit dat minister Plasterk met deze motiein de hand op geen enkele wijze zal toestaan dat er gekort wordt op(hoger) onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De VVD denkt datmet de motie Hamer en de uitspraken van minister Plasterk in hetprogramma Buitenhof, de dreiging van grote bezuinigingen op het(hoger) onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van de baan zijn.Woordvoerder Zijlstra kan zich namelijk niet voorstellen datminister Bos niet gevoelig is voor twee zo belangrijke prominentenvan zijn eigen partij, die ook nog eens gesteund worden door eenunanieme Kameruitspraak.

De VVD is ook blij met de steun die de VSNU heeft uitgesproken voorhet VVD plan om over te gaan tot een sociaal leenstelsel. De VVDroept daarom het kabinet op om haast te maken en het VVD plan teomarmen. Er ligt een goed plan, waar in het verleden ook PvdA enD66 zich positief over hebben uitgelaten. De VSNU steunt het planen ook de HBO-raad heeft een positieve grondhouding. Wat de VVDbetreft is het dus tijd voor het kabinet om snel tot actie over tegaan om er voor te zorgen dat volgend jaar september het nieuwesociale leenstelsel in kan gaan voor de dan instromendestudenten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK