Pluspunten voor kwaliteit

Nieuws | de redactie
14 september 2009 | In de pijn voor 2010 en later staat voor het hoger onderwijs toch nog het een en ander aan opbeurende punten te noteren in de Miljoenennota.

–         Extraexcellentie

Minister Plasterk heeft ook financieel gekozen voor kwaliteit.Het Sirius-project wordt niet slechts volledig voortgezet, hetkrijgt ook de noodzakelijke middelen om alle goed gekeurdeexcellentie-initiatieven in hun geheel in gang te zetten.

Deze verhoging stijgt uit boven het oorspronkelijk gevoteerdebedrag van € 40 mln uit de FES-middelen. En zij valt te meer opomdat OCW tegelijkertijd de samenwerkingsopslag voor de3TU verlaagt. Ook als dit geen rechtoerechtaan reallocatie magheten is dit een niet mis te verstaan signaal van politiekmisnoegen met de ongeïnspireerde slakkengang van dezefederatievorming.

–         Impuls mbo -hbo

In het kader van de voorkoming van jeugdwerkloosheid wordt € 250mln ingezet om de onverwacht sterke groei van het mbo en demogelijkheid tot versterkte doorstroom naar het hbo teondersteunen. Staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft uit hetcrisispakket van dit voorjaar dit vrijgespeeld voor de ROC’s.

De ROC’s kunnen € 200 mln direct benutten voor de opvangvan hun toestroom, zodat anders dan in het HO daar de T-min-2problemen direct verholpen zijn. Dit voorkomt dat zij jongeren deopleiding kunnen geven die hen na de crisis weer kansen op werk endoorstroom biedt zonder dat de ROC’s daar financieel door in deklem komen.

–         Talent meerwelkom  

Minister Hirsch Ballin heeft de kennismigrantenregeling voor hethoger onderwijs vereenvoudigd én versterkt. In zijn begrotingkondigt hij aan dat ook docenten en onderzoekers bij hogescholen nuvoluit als te verwelkomen kenniswerkers gaan gelden. De verouderdeinterpretatie van welk type HO-functie bij wo en hbo wel of nietals een kenniswerkersplek mag gelden is hiermee buiten werking.

Het verlenen van vergunningen voor internationale studenten, dienaar Nederland willen komen voor hun onderwijsloopbaan ofonderzoeksactiviteiten, wordt sterk vereenvoudigd. Het zwaartepuntvan de uitvoering ligt voortaan bij de HO-instellingen, zodat deIND en Justitie de complexe regels kunnen ‘opschonen’. Door deGedragscode Internationale Studenten tegelijkertijd verder aan tescherpen maken de koepels van het HO helderder wie waarverantwoordelijk voor zal zijn. Studenten kunnen zo sneller enminder omslachtig een vergunning krijgen voor studieverblijf in onsland.

De eisen die aan studenten gesteld zullen worden wat betrefttaalvaardigheid worden in dat verband eveneens aangescherpt. Voorde kunstopleidingen wil men op dit punt de vereisten niet complexermaken dan nodig: daar geldt nu al een zeer stringente selectie aande poort op artistieke gaven. Een expert die het overleg metJustitie had gevolgd, zei tegen ScienceGuide:”Scheveningen kunnen ze misschien niet 100% correct uitspreken, alsze maar een perfecte ‘hojotohoooo’ kunnen zingen in ‘de Ring’ vanWagner.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK