Promotiebeleid HAN aangepast

Nieuws | de redactie
9 september 2009 | De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op zaken zoals: instapeisen bij een promotietraject, vooraf afspraken maken en transparantie.

Nog net voor de vakantie heeft het HAN-Mt een aangescherptenotitie ´promotiebeleid van de HAN´ goedgekeurd. Op basis van eenevaluatie van de bestaande situatie is de notitie uit 2007bijgesteld en aangevuld. Er is geïnventariseerd wat volgens deliteratuur succes- en faalfactoren zijn bij een promotietraject enbijeengebracht wat de ervaringen van de huidige HAN-promovendizijn. De uitkomsten van de evaluatie zijn aanleiding geweest hetbestaande beleid op een aantal punten bij te stellen. Debelangrijkste wijzigingen zijn: 

  • meer aandacht voor de instapeisen bij eenpromotietraject 
  • de werving en selectie is transparanter 
  • meer aandacht voor begeleiding, opleiding, planning en hetvolgen van de voortgang 
  • vooraf worden afspraken over financiering, taken, scholing etcetera vastgelegd

Over de algemene uitgangspunten is al eerder in Hanovatiebericht. Hier geef ik kort weer wat de belangrijkste wijzigingenzijn. Voor geïnteresseerden is de notitie hier tedownloaden. 

Het promotiebeleid van de Hogeschool van Arnhem enNijmegen

Instapeisen promotietraject
Omdat het promotiebeleid uitgaat van een termijn van 4 jaarwaarbinnen iemand voor een deel naast zijn dagelijkse werkzaamhedenmoet promoveren worden specifieke eisen gesteld aan hetinstapniveau van de kandidaat. Van een promovendus wordt in iedergeval verwacht dat hij/zij beschikt over voldoende kennis van heteigen vakgebied/werkveld waarvoor onderzoek wordt verricht, eenconceptueel denkniveau heeft en de relevante recente(internationale) wetenschappelijke inzichten en concepten kent.Naast dit kennisaspect moet de kandidaat al enigszinsonderzoeksvaardig zijn en dat hebben laten zien door teparticiperen in een kenniskring of vergelijkbare onderzoeksgroep.Die ervaringen maken het ook mogelijk vast te stellen of het doenvan onderzoek iets is dat geambieerd wordt.
Voor een nauwkeurige en op niveau vaststelling van de genoemdeeisen kan gebruik gemaakt worden van de HANOnderzoekscompetentie. 

Competentie Onderzoek doen 

De werving en selectie
Gezien de doelstelling van het promotiebeleid: meergepromoveerde docenten die bijdragen aan de onderzoekscapaciteitvan de hogeschool en bijdragen aan een kwaliteitsverbetering vanhet onderwijs wordt een evenredige verdeling van promovendi over deverschillende opleidingen binnen de HAN en leeftijdsbewustpersoneelsbeleid gehanteerd. Lectoren en faculteitsdirecteurenstellen samen vast aan welke onderwerpen prioriteit wordt gegeven.Medewerkers kunnen hun belangstelling kenbaar maken in het R &O gesprek.

Begeleiding, opleiding, planning en het volgen van devoortgang
Een van de HAN-lectoren is altijd verantwoordelijk voor dedagelijkse begeleiding en promovendi maken altijd deel uit van eenkenniskring of onderzoeksgroep van de begeleidende lector.Daarnaast is ten minste één hoogleraar verantwoordelijk voor demeer op afstand begeleiding en uiteindelijk voor dekwaliteitsbewaking van het promotieonderzoek.
De begeleidingstaken van de lector bestaan onder andere uit hetafspraken maken over de planning van het promotietraject,beschikbaar en bereikbaar zijn voor advies, de promovendusintroduceren binnen de wetenschappelijke wereld en in het algemeentoezien op de voortgang van het traject.
Over de vereiste bijscholing van de promovendus worden in overlegmet de lector en hoogleraar afspraken gemaakt en vastgelegd. Devoortgangsbewaking is in ieder geval ook een verantwoordelijkheidvan de leidinggevende met de begeleidende lector alsgesprekspartner. Na het eerste jaar is er een GO of NO GOvoortgangsgesprek.

Afspraken over financiering, taken, scholing
Per promotietraject wordt voorafgaand aan de feitelijkegoedkeuring reëel begroot en geraamd wat naast salarisvergoeding debijkomende kosten zijn en door wie dat betaald wordt. Alsbijkomende kosten kan gedacht worden aan: congresbezoek,studiedagen, literatuur, reiskosten en vergoedingrespondenten.

Voor HAN-promovendie en beoogd HAN-promovendi is er vier keer perjaar een bijeenkomst waarin ervaringen uitgewisseld worden enaltijd een inhoudelijk thema aan bod komt. Onderwerpen zijn:presenteren voor een wetenschappelijk forum, ethische aspecten vanwetenschappelijk onderzoek, gebruiken van wetenschappelijkliteratuur et cetera.

Meer weten?

  • Voor meer informatie over instapeisen en promotietrajectenbinnen de HAN kun je terecht bij Gerda Geerdink,Beleidsmedewerker onderzoek 
  • HANovatie-artikel: Promotiebudget van de HAN

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK