Top, gemiddeld of ‘zakken’?

Nieuws | de redactie
16 september 2009 | Het moet de ambitie van ons land zijn om bij de top van het gemiddelde onder de OESO-kennisnaties te horen. Dat zei PvdA-fractieleider Hamer in debat met haar collega Pechtold en het kabinet. Pechtold vond dit “een ambitie om te zakken.” Beide zitten de facto wel op een andere lijn dan het kabinet, zo blijkt uit de langverwachte brief daarover.

De bewindslieden schrijven de Kamer in hun brief over’het OESO-gemiddelde’ onder meer: “Voor de prestaties van dekenniseconomie houdt het kabinet onverkort vast aan de eerdergeformuleerde ambities en doelen in de overtuiging dat het goed iskoers te houden. Het doel is en blijft om tot de meestconcurrerende economieën te behoren en niet tevreden te zijn metmiddelmaat. Nederland is dit jaar vooral door de ontwikkeling in definanciële markten gezakt van de 8e naar de 10e plaats in de GlobalCompetitiveness index.

Voor zijn (input) inspanningen op het terrein van onderwijs enonderzoek legde het kabinet zich in het aanvullend beleidsakkoordvast op het OESO-gemiddelde. Dit is nogmaals bekrachtigd in deMiljoenennota 2010. Momenteel zit Nederland daarop. In het lichtvan de financiële krapte zal op korte termijn de uitdaging vooralzijn dat zo te houden.”

Vervolgens blijkt dat het kabinet de gedachte oppert, dat zijnscenario’s tot 20 % bezuinigingen mede zullen bijdragen aan hetinstand houden van de score van ons land in OESO-verband. “Daarbijzal het noodzakelijk zijn te bezien in hoeverre mede doorinstitutionele hervormingen de efficiency van het stelsel alsgeheel kan worden verhoogd. Het kabinet zal hiernaar onderzoekdoen. Ook zal in het kader van de heroverweging onderzocht wordenin hoeverre meer private financiering kan worden gegenereerd tenbehoeve van (beroeps- en hoger) onderwijs, onderzoek eninnovatie.

Voor publieke en private R&D houdt het kabinet vast aan debestaande doelen van respectievelijk 1,0% en 2,0% bbp. Deze wordenin Europees verband in de post-Lissabon 2010 agenda bezien in hetvoorjaar van 2010. Het kabinet pleit hierbij voor ruimte voorgedifferentieerde doelen per lidstaat.”

Gegeven deze ambities start het kabinet een rijksbredeheroverweging om de overheidsfinanciën weer in balans te brengen,waarbij ook de productiviteit van het onderwijs, hoger onderwijs eninnovatie en toegepast onderzoek aan de orde komen. Daarbij zal hetnoodzakelijk zijn te bezien in hoeverre mede door institutionelehervormingen de efficiency van het stelsel als geheel kan wordenverhoogd. Het kabinet zal hiernaar onderzoek doen. De resultatenhiervan worden waar mogelijk benut voor de verdere beleidskeuzesmet het oog op de ambities met de kenniseconomie.”

Het kabinet kijkt ter inspiratie voor zijn beleid welnadrukkelijk naar het buitenland. Zo verwijst het bij de analysevan het investeringsbeleid van president Obama en diensdoelstelling van 3 % bbp aan R&D-investeringen op blz 20 van debrief naar ScienceGuide.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK