Wijffels naar Utrecht

Nieuws | de redactie
11 september 2009 | Herman Wijffels wordt per 1 oktober hoogleraar ‘Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering’ aan de UU. De CDA-denker, oud-Rabo- en SER-voorzitter, oud-Wereldbank bestuurder en kabinetsinformateur van 2006 gaat bij de Geowetenschappen doceren en de universiteit doen profiteren van zijn legendarische netwerk.

Herman Wijffels studeerde Economie in Tilburg en is nu nogvoorzitter van het Stichtingsbestuur van de Universiteit vanTilburg en van de raden van toezicht van het Rijksmuseum en hetUniversitair Medisch Centrum Utrecht.

In Buitenhof stelde hij onlangs: “We leven in deze tijd zover boven onze mogelijkheden dat we tegen grenzen aanlopen. Wemoeten veranderingen aanbrengen in de manier waarop we in het levenstaan, om ervoor te zorgen dat cruciale evenwichten in balansblijven en toekomstige generaties niet in gevaar wordengebracht”.

Aarde en Duurzaamheid

De UU heeft haar toponderzoek gebundeld in onder meer hetkernthema Aarde en Duurzaamheid. Zo komt men tot kennisdie kan bijdragen aan een duurzame maatschappelijkeontwikkeling.

Het gaat daarbij om inzichten over samenhangendeveranderingsprocessen op wereldschaal, onomkeerbare ruimtelijkeontwikkelingen op regionale schaal en om de culturele kant van hetduurzaamheidvraagstuk. Daarnaast wordt gewerkt aan technologischeontwikkelingen waarmee de milieudruk kan worden verminderd, in hetbijzonder aan duurzame energie.

Kwaliteit van leven (en van ScienceGuide)

Wijffels nieuwe leerstoel richt zich daarbij op de vraagwelke kwaliteit van leven en de daarbij passende activiteiten inhet fysieke systeem ‘aarde’ de komende vijftig jaar mogelijk zijn.Hoe kan een dergelijke kwaliteit van leven als maatschappelijkedoelstelling maatgevend worden voor politiek en economie?

Deze essentiële vraag op het raakvlak van fysieke mogelijkhedenen menselijke waarden staat centraal bij de nieuwe leerstoel waaropHerman Wijffels is benoemd. Het betreft een deeltijdaanstelling bijde faculteit Geowetenschappen.

Recent sprak hij op het symposium rond het nieuwe boek overprof. Lans Bovenberg. Lees het verslagvan ScienceGuide over zijn indringende kritiek op de actueleeconomische wetenschappen. Tevens sprak hij strikt informeel overhet waarheidsgehalte van de ScienceGuide Top 10 van 2009. Benieuwdwat hij daar zei? Klik hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK