AOW en arbeidsverleden

Nieuws | de redactie
14 oktober 2009 | Koppel het recht op AOW aan het arbeidsverleden. Dat adviseert Joop Schippers, UU-prof Arbeidseconomie, in een pleidooi voor een flexibele pensioenleeftijd. Deze houdt rekening met de vergrijzing, maar ook met pensioengerechtigden met een lang arbeidsverleden in – meestal - zware beroepen.

Voor het rapport ‘Langer doorwerken en flexibel pensioen’ kekenSchippers en zijn coauteurs Jolande Sap en Jan Nijssen naar dehaalbaarheid van de AOW-plannen van het kabinet om depensioenleeftijd te verhogen. De onderzoekers bestudeerden zowel definanciële haalbaarheid, als de evenwichtige verdeling van delasten voor de samenleving bij een verhoging van depensioenleeftijd.

Flexibele leeftijd, gekoppeld aanarbeidsverleden

Zo wordt in het rapport gepleit voor een flexibele leeftijd voorhet verkrijgen van AOW. Schippers: ‘Als iedereen na bijvoorbeeld 45jaar betaald werk met pensioen kan, snijdt het mes aan twee kanten.De steeds grotere groep hoger opgeleiden die pas na een hbo- ofuniversitaire opleiding de arbeidsmarkt betreden, kunnen volgensons voorstel prima doorwerken tot hun 67e of 68e. De vaak in zwareberoepen werkende lager opgeleiden, die in veel gevallen al op hun16e of 17e zijn begonnen met werken, kunnen daarentegen dearbeidsmarkt op hun 62e of 63e verlaten.’

Technische haalbaarheid

Registratieproblemen die door tegenstanders steevast naar vorenworden gebracht, zijn volgens de onderzoekers op te lossen.Schippers: ‘Maak gebruik van bestaande gegevens, onder andere vanpensioenfondsen, of – zolang en voor zover de registratie nog nietop orde is – van een forfaitaire toerekening van gewerktejaren.’

Tegemoetkoming aan kabinet en FNV

Met deze aanbevelingen komen Schippers en zijn coauteurs vooreen deel tegemoet aan de plannen van het kabinet Balkenende om deAOW-leeftijd te verhogen. Schippers: ‘Wij worden nu eenmaal steedsouder met zijn allen, niet alleen in Nederland maar ook in de restvan Europa.’

Maar tegelijkertijd biedt het rapport ook aanknopingspunten methet standpunt van het FNV om mensen, die hun hele leven lang zwarefysieke arbeid hebben verricht, niet tot hun 67ste door te latenwerken. De in het rapport gepresenteerde aanbevelingen vormen indie zin niet alleen een financieel beter haalbaar alternatief, maarook meer solidair alternatief voor de beleidsmakers.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK