Geldstromen en beleidsruimte

Nieuws | de redactie
28 oktober 2009 | Geldstromen en beleidsruimte is het vervolg op Evenwicht zonder Sturing, het tweede deel in de serie die beleidsdiscussies over hoger onderwijs en wetenschap begeleidt. Boordevol inhoudelijke, bestuurlijke en beleidsmatige bespiegelingen. Met als onderwerp: bekostigingsrecht en bekostigingsmodellen in hun beleidsmatige context en praktische uitwerking.


Welke koers moet er gevaren worden?
Geldstromen, omvang en richting gedoseerd leiden naar dejuiste beleidsruimte, is een kunst. Brede bezinning op deervaringen met de WHW, bekostigingsmodellen, leerrechten- enprestatiebekostiging, geldend bekostigingsrecht en aanpalenderegelgeving, is nodig om verantwoord koers naar de toekomst uit tezetten. Ook moet deze koers naar gelang de omstandigheden veiligkunnen worden gewijzigd. 


Geldstromen en beleidsruimte
De auteurs van Geldstromen enbeleidsruimte geven u inzicht in: 

  • De beleidsdoelstellingen voor onderwijs en wetenschap inNederland;
  • Hoe geldstromen in hoger onderwijs en wetenschap daar naartoeworden gekanaliseerd;
  • Welke bestedingsvrijheden in die te onderscheiden geldstromenworden toegestaan;
  • Hoe deze – bedoeld of onbedoeld – zijn beperkt.


Daarbij passeert ook een twaalftal met Nederland vergelijkbarelanden de revue en wordt aandacht besteed aan de student: alsfinancieringsbron en tegelijk te financierenbegunstigde. 

Verassende bevindingen
Er komen verrassende bevindingen naar boven over de consistentievan beleid, de vorm van bekostigingsmodellen en de invloed vannationale en Europese jurisprudentie. Zo blijkt onder anderedat: 

  • De Raad van State, zowel wat zijn adviserende als zijnrechtsprekende taak betreft, een kennisdeficit in onderwijs- enbekostigingsrecht heeft, maar ook een andere trek vertoont en eriets moet gebeuren om te zorgen dat hij zelf geen probleemwordt;
  • Dat de wetgever soms een wetsartikel invoegt dat in strijd ismet Europees recht;
  • En dat de uitvoerende macht zich aan de wet en de strekkingervan niet altijd iets gelegen laat liggen en de instellingenbepaalde dingen ook beter zouden kunnen.


Slotakkoord
Als slotakkoord worden de contouren van een NederlandseInvesterings- en Innovatie Bank voor Onderwijs en Onderzoekgeschetst. Dit vooral ter vergroting van het totaal aan middelen endiversificatie van geldstromen. In onderwijs en onderzoek is altijdeen goede besteding te vinden, maar verhoging vanoverheidsbestedingen daaraan zijn niet altijd mogelijk enefficiencywinst van beter beleid en betere organisatie – ookthema’s in dit boek – blijft vaak uit, als dat al de bedoelingwas. 

Inclusief cd-rom
Geldstromen en beleidsruimte bevat als extra eenCd-rom waarmee opleidingmakers snel een adequaat inzicht kunnenkrijgen in de financiële gevolgen van een wijziging van hetonderwijsaanbod, zoals de oprichting van een nieuwe vakgroep ofopleiding, of een aanzienlijke verbouwing daarvan.

Onderbouwd, inspirerend en opbouwend
Dit deel in de serie ‘Wegen voor nieuw hoger onderwijs enwetenschap’ is wederom onderbouwd, inspirerend en opbouwend… maarook kritisch. Het wil dienen om bekostiging- enallocatiemechanismen beter te kunnen begrijpen en effecten vanbeleid beter te kunnen inschatten, om van het verleden te leren enom in hechte samenwerking de toekomst koersvast tegemoet te treden.De auteurs hopen dat dit boek nog lang een gidsfunctie zal hebbenvoor bestuurders, managers, beleidmakers, beleiduitvoerders,financieel en niet-financieel, van politiek tot de werkvloeren opministeries en instellingen, kortom iedereen die werkzaam ofgeïnteresseerd is in het hoger onderwijs en onderzoek.

Ter gelegenheid van het uitbrengen van Geldstromen enbeleidsruimte, is op 19 februari 2009 een themaconferentiegeorganiseerd: Financiering van hoger onderwijs en wetenschap. Insamenwerking met de Universiteit van Amsterdam, Science Guide enTriasNet Consultants. Bekijkeen foto-impressie.


Aanvullende informatie
Op pagina 61 in Geldstromen enbeleidsruimte is het figuur niet duidelijk zichtbaar.Klik hier voorhet juiste figuur.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK