HBO-techniek ‘snoeihard beoordelen’

Nieuws | de redactie
20 oktober 2009 | De techniekopleidingen in het hbo kunnen een flinke impuls krijgen. 18 expertisecentra voor sleutelgebieden van het IP zijn nodig, maar moeten dan wel "snoeihard beoordeeld worden. Puur op kwaliteit toe wijzen dus, niks verdelende rechtvaardigheid," aldus sectorplan-opsteller Hans de Boer.

Student wil inhoud

Er is een groot tekort aan technici in ons land, op alle lagenvan de arbeidsmarkt. Dat komt omdat er structureel te weinig mensendeze vakken en disciplines studeren, van mbo tot en met wo.Oud-Shell-topman Jeroen van der Veer wijst er op, dat deuniversiteiten hier een duidelijke sprong vooruit hebben gemaaktbij de toestroom van talent naar de beta-tech opleidingen. “Het hboijlt echter nog na.”

Bij de presentatie van het sectorplan 2011-2016 voor deze sector werden harde notengekraakt, maar ook krachtige perspectieven gegeven.Commissie-voorzitter Hans de Boer gaf aan dat de achterstand vanhet hbo -waarbij enkele hogescholen als de HAN, NHTV en HvAgunstige uitzonderingen vormen- inmiddels minder sterk is, maarzeker nog ernstig, gelet op de noodzaak in te halen bij detoestroom van techniektalent.

“Er is nu een stijging en het gaat er vooral om deze tecontinueren. Ik waarschuw de hogescholen dat zij niet moeten denkendat met een nieuw label of iets dergelijks het zal lukken studentenduurzaam te blijven trekken. De techniekstudent wil vooral ookinhoud krijgen.”

Impact vergrijzing reeds nu

Hoe nodig deze toestroom is, blijkt uit de cijfers die De Boeren de zijnen presenteerden. Ook bij een langer stokkendeeconomische groei zou ons land in 2011 en 2012 al 15.000hbo-technici tekort komen. De vraag is fors groter dan het aanboddat de hogescholen weten op te leiden. Naast een uitbreidingsvraagvan ruim 21.000 mensen is er een vervangingsvraag van 45.000mensen. De vergrijzing slaat dus merkbaar en hard toehier. 

Zo wordt in het snel vergrijzende Limburg door de HogeschoolZuyd met de provincie en DSM gewerkt aan het op peil houden van delaboratoriumfacilteiten, om wegval  van kwaliteit enkennisinfrastructuur door de crisis en vertrek van ouderpersoneel naar de AOW te voorkomen.

Scherpe competitie

De commissie-De Boer wil het technisch hbo daarom transformerendoor 18 expertisecentra rond de 9 sleutelgebieden van hetInnovatieplatform in te richten. Dit zou door hbo enbedrijven/organisaties zelf gedaan moeten worden, metpubliek-private financiering.

Deze kennisknooppunten met opleiding, onderzoek eninnovatietaken moeten via “een scherpe competitie verspreid entoegewezen worden.”  De Boer ziet ook het risisco dat bij 18in plaats van 9 van zulke zwaartepunten de verleiding groot kanzijn om in een soort van bestuurlijk compromis in verdelenderechtvaardigheid te belanden.

Hij roept daarom de HBO-raad en het Platform BT alleenkwaliteitscriteria te laten gelden. “Het moet dus snoeihard! Die 18moeten alleen toegewezen worden op basis van de kwaliteit van devoorstellen die hogescholen indienen. Als bijvoorbeeld Zwolle danbij 6 thema’s de beste is, dan krijgt Zwolle dus 6 expertisecentraals het aan mij zou liggen. Dan is ze dat gegund.”

Van der Veer -als nieuwe voorzitter van het Platform- enHBO-raad voorzitter Terpstra gaan met het sectorplan naar debewindslieden van EZ en OCW, ook om het deel van de publiekeinvestering erin te bepleiten. Dat dit in tijden van ‘-20%scenario’s’ niet vanzelf spreekt, beseffen zij terdege, zo gavenzij aan. “Het kabinet wil een investeringsagenda voor hetHO, dus daar zou dit perfect in passen,” zei Terpstra.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK