Langer doorwerken, lukt dat?

Nieuws | de redactie
1 oktober 2009 | Oudere werknemers langer aan het werk houden. Dat is een van de zaken die het kabinet voor ogen heeft met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Het huidige personeelsbeleid in veel organisaties is hierop echter nog niet ingericht. Windesheim en Fontys werken daaraan. Afgestudeerden van hun nieuwe opleiding Toegepaste Gerontologie komen straks als geroepen.

Het benutten van de mogelijkheden van oudere werknemers vraagtcreativiteit. Het omgaan met de veranderingen in hun lichaam engeest vereist kennis van het ouder worden. De vraag naar dit soortexpertise neemt onder invloed van de vergrijzing toe. Dehbo-opleiding is ontwikkeld door beide hogescholen in samenwerkingmet de Katholieke Hogeschool Limburg in België envertegenwoordigers uit verschillende organisaties en werkvelden. Deopleiding start in september 2010. De eerste lichting ToegepastGerontologen komt in 2014 op de arbeidsmarkt.

Langer doorwerken?

Tot je 45e lig je als werknemer nog goed in dearbeidsmarkt, daarna wordt het solliciteren lastiger en vanaf 55jaar komt iemand nauwelijks meer aan een andere baan. Hoe blijvenoudere werknemers tot hun 67e gemotiveerd en productief,bij het perspectief van nog jarenlang werken bij dezelfdeorganisatie en met leidinggevenden die steeds jonger lijken teworden? Hoe kunnen organisaties en oudere medewerkers samen eenzinvolle invulling geven aan werk in deze levensfase?

In dit soort vragen zetten studenten Toegepaste Gerontologiestraks hun tanden. Deze opleiding richt zich op de rol van ouderenin de samenleving en benadert daarbij werken, wonen, welzijn enzorg in samenhang. Ben Slijkhuis, consultant Overheidsbeleid: “Diekennis van het proces van het ouder worden is van vitaal belangvoor de samenleving van morgen. Bedrijven en werknemers zullen zichsamen moeten instellen op een ander personeelsbeleid.Arbeidsvoorwaarden, werkbelasting, teamsamenwerking, coaching ental van andere zaken moeten worden aangepast. Afgestudeerden metdie nieuwe deskundigheid zijn straks zeer welkom en nodig om langerdoorwerken te laten slagen.”

Nieuwe deskundigheid gevraagd

Ook in andere werkvelden is er behoefte aan praktijkgerichte’ouderendeskundigen’: hoger opgeleiden die kennis hebben van debehoeften, beperkingen én mogelijkheden van ouderen, vanregelgeving en beleid, en die combinaties kunnen maken tussenwonen, werken, welzijn en zorg. Hierin onderscheidt ToegepasteGerontologie zich ook van de bestaande wo- en hbo-opleidingen inNederland.

“De kracht van Toegepaste Gerontologie is dat die aspecten vanhet leven van ouderen in samenhang worden gebracht”, aldus BettyFreriks van Regionaal Zorgnetwerk Zwolle e.o. “Die integrale aanpakmissen we nu node. We zijn op dit moment landelijk bezig met hetopzetten van zorgbegeleiding binnen de keten die zich richt opdementerende ouderen. Hierbij worden nu bijvoorbeeldpraktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk ingezet als’case-manager’. Maar deze mensen zijn geschoold in zorg. Datbetekent dat ze altijd bijscholing nodig hebben. ToegepastGerontologen zijn al gewend die dingen in samenhang te zien en aante pakken. Dat sluit goed aan bij wat we zoeken voor dit soortprojecten.”

Nederland seniorproof

Afgestudeerde studenten kunnen op termijn aan de slag in eenbreed werkveld. Bij gemeenten zullen ze vorm geven aanouderenbeleid. Ze adviseren instellingen bij het seniorproof makenvan voorzieningen en kunnen woningbouwcorporaties, zorginstellingenen bijvoorbeeld ict-bedrijven adviseren over woonvoorzieningenwaardoor senioren langer zelfstandig kunnen blijven wonen.Toegepast Gerontologen zullen ook in het bedrijfsleven actief zijnof in de vrijetijdssector, omdat ze weten wat de seniorenmarktvraagt van marketing of van productontwikkeling.

Slijkhuis: “Het aantal ouderen in de samenleving neemt dekomende decennia toe. Senioren van nu en straks willen meedoen inde samenleving. Ze zijn kritisch, kapitaalkrachtig en blijvenlanger vitaal dan voorheen. Ze willen langer zelfstandig wonen enmeepraten en meebeslissen over zaken die henzelf aangaan,bijvoorbeeld over hulp en zorg. De samenleving zal’seniorenvriendelijker’ moeten worden, ook om te voorkomen datsenioren te vroeg op steun van anderen zijn aangewezen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK