Mediterrane ‘hersenvlucht’

Nieuws | de redactie
23 oktober 2009 | Hoger opgeleiden verlaten steeds meer die landen waar zij geen perspectief zien op een ‘kennissamenleving’. Zo is in Italie sprake van een brain drain zonder weerga. Een les voor ons?

75% van dehoger opgeleide jongeren noemt het daar uitzichtloos om een baan ofloopbaanperspectief op niveau te krijgen. 63% van de afstudeerderssolliciteert ook in het buitenland. In 2007 vertrokken al meer dan11.000 van de beste studenten na hun diploma naar elders, zo rekenthet instituut IPSOS voor.

Particulier gefinancierde instellingen als het academischziekenhuis San Rafaele kunnen met eigen middelen nog wel jongetalenten aantrekken en slagen er soms in Italiaans talent terug telokken uit de USA. De onderzoeksinstellingen vrezen echter dat denoodzakelijke bezuinigingen om zowel de vergrijzing enbevolkingskrimp als de enorme staatsschuld op te vangen ook oplangere termijn de investeringen en het imago van de Italiaansekennissector zullen uitlogen.

Een van de grote kamelenneuzen van de Italiaanseeconomie en staatshuishouding is namelijk het ontbreken van eengoed pensioenstelsel en oudedagsvoorzieningen. Tegelijkertijdworden vele oudere werknemers in WAO-achtige socialezekerheidssystemen opgevangen, waardoor zij al vroeg kunnenophouden met betaald werk te verrichten. De kosten van deze beideomstandigheden jagen de tekorten bij de overheid en de socialestelsels op.

Electoraalis het zeer riskant voor partijen om hier echt in te grijpen, zodatandere delen van de collectieve sector -en in het bijzonder hetonderwijs- aan de infuus moeten hangen. De opbloei van een sterkeen kwalitatief soms zeer goede particuliere onderwijssector,inclusief in het hoger onderwijs, maakt bovendien dat de hogereinkomensklassen weinig persoonlijk belang meer voelen bij eenadequaat publiek onderwijs en onderzoek. De ‘hersenvlucht’ isdaarvan nu het gevolg, een trend die ok eldes in Europavoorstelbaar is als de vergrijzing zijn politieke tol gaatopeisen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK