Nobel voor Obama

Nieuws | de redactie
9 oktober 2009 | De kennispresident is ook de vredespresident. Barack Obama krijgt de Nobelprijs voor de vrede. Hier bij ons: de 'open brief' van KNAW-president Robbert Dijkgraaf aan Obama en het interview van ScienceGuide met de president!

Het Noorse Nobelcomite maakt bekend “that the Nobel Peace Prizefor 2009 is to be awarded to President Barack Obama for hisextraordinary efforts to strengthen international diplomacy andcooperation between peoples. The Committee has attached specialimportance to Obama’s vision of and work for a world withoutnuclear weapons.

Obama has as President created a new climate in internationalpolitics. Multilateral diplomacy has regained a central position,with emphasis on the role that the United Nations and otherinternational institutions can play. Dialogue and negotiations arepreferred as instruments for resolving even the most difficultinternational conflicts. The vision of a world free from nucleararms has powerfully stimulated disarmament and arms controlnegotiations. Thanks to Obama’s initiative, the USA is now playinga more constructive role in meeting the great climatic challengesthe world is confronting. Democracy and human rights are to bestrengthened.

Only very rarely has a person to the same extent as Obamacaptured the world’s attention and given its people hope for abetter future. His diplomacy is founded in the concept that thosewho are to lead the world must do so on the basis of values andattitudes that are shared by the majority of the world’spopulation.

For 108 years, the Norwegian Nobel Committee has sought tostimulate precisely that international policy and those attitudesfor which Obama is now the world’s leading spokesman. The Committeeendorses Obama’s appeal that “Now is the time for all of us to takeour share of responsibility for a global response to globalchallenges.”

Open brief aan een inspirator

Op ScienceGuide las u eerder dit jaar al de open brief die KNAW-president Robbert Dijkgraaf schreefaan Obama, waarin hij hem als inspirator voor een nieuw respectvoor wetenschap, kennis en onderwijs prees.

En het eerste gesprek van kandidaat-president Obama met eenNederlands medium was met ScienceGuide.

In gesprek met BarackObama


Soms heeft een redactie geluk. Wie wilde in begin april2008 niet met senator Barack Obama spreken?ScienceGuide kon dat dankzij Robert Veenstra, devoorzitter van hogeschool Stenden. Hij was in Cincinatti, Ohioen kreeg de kans ook voor ScienceGuide met dekandidaat voor het Witte Huis te spreken.


Vertel hoe dat was, wat gebeurde er toen je in Ohio hem tegenhet lijf liep?

“Daar sta je dan op maandag 25 februari, zomaar oog in oog met deAmerikaanse presidentskandidaat van de Democratische Partij, BarackObama. Om half twee komt Obama aan, nadat we een half uur in de halop hem hebben staan wachten. De promotiebus wordt omgeven doorcirca veertig politiewagens en ongeveer het dubbele aantalbeveiligingsmensen. Nadat de toegang naar de basketbalarena grondiggecheckt is komt Obama naar buiten.”

Wat deed je daar eigenlijk, waarom was je inCincinatti?

“Ik was in de VS op uitnodiging van de president van de Universityof Cincinnati en van Stephen R. Covey, de bekende auteur vanmanagementboeken. Ik bracht een bezoek aan de University ofCincinnati ter gelegenheid van een discussie en workshop over derol van universiteiten, met name rond het thema leiderschap encommunities.

Ons werd daar duidelijk dat Obama ontvangen zou worden door dePresident van de University of Cincinnati, Nancy Zimper. Toen kwamde vraag of Stephen Covey en ik mee wilden gaan om hem teontmoeten. Daar hoef je natuurlijk geen seconde over na te denken,dan is het antwoord volmondig ‘Ja’.”

En zo stond je even later met de senator van Illinois tepraten….

“Ja, hij begroette ons allerhartelijkst. Ik ontmoette daar eenlange, slanke en charismatische man, die zichzelf met een zwarestem voorstelt als “Obama”. Dat wisten we natuurlijk wel. Nancy hadwat moeite met het voorstellen van mij. De voornaam en functie gingnog wel maar de achternaam was toch wel een probleem.

Obama constateerde dat ik er wel erg jong uitzie voor ‘a universitypresident.’ Nou klopt dat wel, want ik ben met 43 jaar nog steedseen van de jongere hogeschoolvoorzitters, zoniet de jongste. Namíjn constatering dat ook hij wel erg jong is voor een toekomstigePresident van de USA was het ijs gebroken.

De daarop volgende tien minuten spraken we over de verkiezingen,over het thema van ons seminar, leiderschap, en zo meer. Dat waszeer de moeite waard, want in mijn optiek gaat leiderschap over het’richting’ geven aan jezelf en het inspireren van anderen om ook’richting’ te geven aan hun leven.
Obama was vooral geïnteresseerd hoe een universiteit ofhogeschool in een ander land omgaat met het oppakken van leadershipbinnen opleidingen die van belang zijn voor community development.Je merkte daar zijn achtergrond in het opbouwwerk in de ghetto’svan South Side Chicago.
Wat hem sterk aansprak, dat wij in onze opleidingen ervan uitgaan, dat er meer is in het hoger onderwijs dan het overdragen vankennis. Je bent als hogeschool opleider die én met kennis én met devorming van mensen bezig moet zijn. Die opvatting onderstreepte hijdirect. “Unleash their potential,” zei hij, dat was de kern van dezaak.

Zoiets kun je alleen doen als je dit thema in het curriculumverwerkt. Een extraatje ernaast is darvoor niet genoeg, dat was ookzijn visie. “Iedereen kan het verschil maken” en daar moet je hetcurriculum dus ook naar toe laten werken, zo zei Obamadaarop.
De discussie kreeg daarmee een opmerkelijke lading. Het ginger om hoe we in het hoger onderwijs mensen opleiden tot het lerendragen van leidende rollen in de samenleving. Hoe je dat doet, isnatuurlijk iets waar Covey veel over geschreven heeft. Tijdens hetgesprek zei Obama dan ook, dat hij hem een invitatie deed om eensin the White House langs te komen om daar veel meer over door tekunnen praten. Alles natuurlijk onder het voorbehoud “mocht ikpresident worden!”

Je kon merken, dat Obama zelf als leidersfiguur bijzonder goed is.Hij is een goede verhalenverteller, is empatisch, kan goedluisteren en denkt goed na voordat hij iets zegt. Een geborenleider kortom, helemaal als hij ook nog in staat is de juistemaatregelen te nemen om Amerika weer de goede kant op te krijgen.In dit een op een gesprek was het voor mij duidelijk dat je in hemeen warme en geïnteresseerde man ontmoet, die blijk geeft kennisvan zaken te hebben.”

Hoe ging het daarna verder? Ik neem aan, dat je erbij was toenhij de zaal toe ging spreken.

“Hoe schril is dan het contrast met zo’n gesprek daarvoor…..Obamaging ineens een menigte van circa 13.000 mensen toespreken daar inde Arena van de universiteit. Met oneliners als; “We need change,we need a new direction, we need to turn the page” en “I will bringyou a new page in American history.” Daarmee vraagt hij aandachtvoor zijn verkiezingsprogramma:

–     ending the war in Iraq
–     improving education
–     giving healthcare to the uninsured
–     tax meassures for the rich

Dat hij op deze wijze 13.000 mensen zo’n vijftig minuten inextase kan krijgen is een grote gave. Dat alleen al verdiende eenanalyse naar het thema ‘leiderschap’ en daarvoor was ik immers inAmerika.”

Hoe kijk je nu terug op de ontmoeting en het gebeuren daar omheen?

“Mijn indrukken zijn moeilijk te beschrijven. Enerzijds realiseerje je dat Obama waarschijnlijk de nieuwe president van Amerikawordt, anderzijds zie je als ‘nuchtere Fries’ de betrekkelijkheidvan een dergelijk ‘circus’ wel in.

Het is knap om te zien hoe een man als Obama in staat is om zo’ngrote massa mensen aan zich te binden met eenvoudige ‘one-liners’.Ik ben dan ook erg benieuwd hoe hij zich de komende maanden staandegaat houden in de verkiezingscampagne wanneer het aankomt opinhoud. Daar gaat het uiteindelijk toch om.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK