Rotterdam pakt zelfkritisch aan

Nieuws | de redactie
12 oktober 2009 | De Hogeschool Rotterdam kreeg weer klop in de media door klagende studenten. Wat is er echt aan de hand? "Er is onvoldoende strak leiding gegeven waardoor een rommelige situatie is ontstaan," zegt het CvB.

De Hogeschool Rotterdam kreeg weer klop in de media doorklagende studenten. Wat is er echt aan de hand? “Bij hbo-v verliepeen aantal organisatorische zaken niet goed. Ik noem danbijvoorbeeld de verhoging van de contacttijd en de roostering. Hetonderwijsmanagement van die opleiding is niet in staat gebleken omdie zaken goed te regelen,” zegt collegelid Gerard van Drielen inhet hogeschoolblad. 

‘Er is onvoldoende strak leiding gegeven waardoor een rommeligesituatie is ontstaan. Het is heel vervelend dat dit gebeurt in zo’ncruciale fase als de start van een nieuw collegejaar. De klachtenzijn ernstig, het heeft geen zin dat te ontkennen of om er doekjesom te winden. Als de organisatie niet goed loopt, dan merk je datuiteindelijk ook in de inhoud van het onderwijs.’ 


Tot welke maatregelen leidt een en ander?
‘De verantwoordelijke onderwijsmanager is inmiddels vervangen;er is een nieuwe onderwijsmanager benoemd, Jan van Veen. Hij werkteal bij het Instituut voor Gezondheidszorg en heeft zijn sporenverdiend. We zitten er met z’n allen bovenop om de problemen zosnel mogelijk te verhelpen. Er is een verbeterplan in de maak en nade herfstvakantie gaan we de nodige veranderingendoorvoeren.’

Wordt de directie van het Instituut voor Gezondheidszorg ookvervangen?
‘Nee, absoluut niet. De directie heeft haarverantwoordelijkheid genomen door aan de bel te trekken enmaatregelen af te kondigen. Bovendien zijn de andere opleidingenvan dit instituut goed op orde. Denk bijvoorbeeld aan delerarenopleiding gezondheidszorg en de paramedische opleidingen.Het probleem spitst zich echt toe op de hbo-v.’

Toch waren er tien jaar geleden vergelijkbare problemen bij dehbo-v. Ook toen maakte de pers melding van problemen bijroostering, lesuitval en cijferadministratie.
‘Nee, die situatie was echt heel anders en is tien jaargeleden ook opgelost. De betrokkenen van toen werken ook allangniet meer op de HR.’

De kwaliteitsbewakers van de NVAO vragen de HogeschoolRotterdam om opheldering vanwege klachten over de opleidingverpleegkunde. Wat zijn de gevolgen daarvan?

‘De NVAO heeft het artikel in hettijdschrift Nursing opgemerkt en ons naaraanleiding daarvan gevraagd wat er aan de hand is. Anderhalf jaargeleden hebben zij de opleiding geaccrediteerd. Het dus niet zo gekdat ze nu vragen stellen over de problemen waarmee we onsgeconfronteerd zien. Op dit moment informeren we de NVAO over destappen die we nemen.’

Hoe is de sfeer onder de docenten?
‘Iedereen heeft last van de ontstane situatie, de docentennatuurlijk ook. De plannen die we nu maken om tot verbetering tekomen worden goed met studenten én docenten doorgesproken. Ik heber alle vertrouwen in dat de docenten zich op heel korte termijnweer gewoon met het primaire proces, met het geven van onderwijsdus, kunnen bezighouden.’

Zijn er al studenten vertrokken naar andereopleidingen?
‘Nee, voor zover ik weet niet.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK