Suriname krijgt geschiedenis terug

Nieuws | de redactie
20 oktober 2009 | De komende zeven jaar keert 800 meter koloniale archieven van 1667 tot 1975 terug naar Suriname. Maar niet voordat alles door het Nationaal Archief in Den Haag is gedigitaliseerd. Minister Plasterk en BuZa-staatssecretaris Timmermans trekken hier beiden 1 miljoen euro voor uit. Suriname is blij met de terugkeer. "We gaan de geschiedschrijving tot bloei brengen."

De archiefstukken, die in totaal 800 meter in beslag nemen,waren in 1916, 1930, 1975 en 1977 vanuit de West verscheept naarhet toenmalige Rijksarchief in Den Haag. Dit omdat door detropische omstandigheden in Suriname de fysieke conditie van hetmateriaal ernstig achteruit was gegaan. Al die tijd is Suriname weleigenaar van de archiefcollectie gebleven. Nu het Nationaal Archiefin Paramaribo een nieuw onderkomen heeft en er een nieuweSurinaamse archiefwetgeving is, is het weer mogelijk omhet archief op de plaats van herkomst goed te beheren.

Historicus in Groningen
Eén van de motoren achter het nieuwe archiefgebouw is de historicusén Surinaamse minister van Binnenlandse Zaken Maurits Hassankhan.In 1975 rondde hij zijn studie geschiedenis in Groningen af,vandaag tekende hij een akkoord met minister Plasterk enstaatssecretaris Timmermans over de terugkeer van drie eeuwenSurinaamse geschiedenis.

De archieven behoren tot het gemeenschappelijk erfgoed vanSuriname en Nederland en stukken vertellen het verhaal van derelatie tussen beide landen tot 1975. Naast volkstellingen bevattende archieven onder meer stukken over de troepenmacht in Suriname enhet slavernijverleden.

‘Een historisch moment’

In Suriname is met vreugde gereageerd op de terugkeer van dearchieven. Eddy Campbell van het slavernij-instituut NiNsee spraktegen Radio Wereldomroep zelfs van ‘een historisch moment’: “Wanteen archief heeft een gevoelswaarde. Je moet zelf the real thing inhuis hebben.” Ook de Surinaamse historicus Eric Jagdew reageerdeverheugd: “We gaan de geschiedschrijving tot bloei brengen.”

Minister Plasterk sprak na het ondertekenen van akkoord van ‘eenbelangrijke stap’. “Het is voor Suriname én voor Nederland van hetgrootste belang dat het complete boek van onze geschiedenis,inclusief de zwarte pagina’s daarin, wordt ontsloten en goed wordtbeheerd.”

Digitalisering en conservering

De archieven zijn straks zowel in Suriname als in Nederlandbeschikbaar. De komende jaren gaat het Nationaal Archief allehonderden meters digitaliseren en waar nodig conserveren. Zo blijftalle informatie in Nederland beschikbaar voor onderzoek en kan hetkwetsbare materiaal in Suriname worden ontzien. MinisterPlasterk en staatssecretaris Timmermans stellen hiervoor allebei 1miljoen euro beschikbaar.

Vocht, verzuring, inktvraat en insecten hebben de stukkenaangetast. Uit een schade-inventarisatie blijkt dat ongeveer 30procent van de archiefstukken zozeer beschadigd is dat reguliergebruik niet mogelijk is. Na conservering en digitaliseringvan het materiaal gaan de originelen retour naar het nieuwegebouw van het Nationaal Archief in Suriname, dat op 8 februari2010 wordt geopend.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK