Verdeeldheid over Europese HO-classificatie

Nieuws | de redactie
26 oktober 2009 | De top van het Duitse hoger onderwijs is schichtig aan het worden ten opzichte van het EU-classificatieproject. Men vreest door bekostigende overheden ‘vast gepind’ te worden in kwalitatieve rubrieken en daar financieel geremd door te worden.

Argwaan tegen U Map

De conferentie in Stockholm van deze week over dit project wordtdaarom spannend. Het project heet inmiddels U Map. De strijd overde aanpak en deelname eraan lijkt nu dwars door de belangrijkeDuitse delegatie te gaan. Want U Map wordt mede getrokken door hetCHE, de toonaangevende denktank op dit terrein uit Gütersloh. Deaanhangers van hun lijn krijgen ineens tegenwind vanuit het bestuurvan de HRK, de HO-besturenkoepel.

Binnen de HRK leven twee redenen tot argwaan tegen U Map. Eentegen de classificatie an sich en een tegen een mogelijk misbruikdoor stakeholders van het HO-bestel. Ten eerste zien sommigen eenEuropese classifiactie van HO-instellingen als een ‘ranking light’,of als een verdekte aanzet daartoe. Deze mensen zien elke pogingtot ordening van het HO-aanbod als hiërarchie en daarmee als basisvoor ranglijsten voor de buitenwacht.

Daar tegenover staan de bepleiters van het CHE-model, dat ervanuit gaat multidimensionele vergelijkingen juist leiden tot deondermijning van simplistische lijstjes als die van THES.Classificatie biedt hiervoor de noodzakelijke en objectievegrondslag, zo is de gedachtelijn.

Vrees voor verlamming

Het tweede punt van argwaan is vooral strategisch van aard. DeHRK vreest dat bij een classificatie in europa de maatschappelijkediscussie en de bekostiging zich gaan ophangen aan de plaatsen diehaar leden in zo’n ‘EU-lijst’ blijken te krijgen. Zulks verdeeldover de verschillende dimensies waarnaar gemeten wordt en die in demedia en bij beleidsmakers als relevant beschouwd zouden worden.Wet- en regelgeving en financieringsmodellen zouden instellingen optermijn naar rato van hun scores gaan behandelen, zo vreest men.Dit zou tot verlamming van de instellingsdynamiek en van nieuweinitiatieven en mogelijkheden tot groei leiden.

Hierbij speelt een rol dat het HO-beleid in Duitsland nietprimair nationaal gevoerd wordt, maar regionaal door de machtige 16Länder en hun deelstaatregeringen. Nationaal wordt vooral het SF-en R&D-beleid ontwikkeld en aangejaagd. Tussen de Länder is erdaardoor altijd veel rivaliteit ten aanzien van de reputaties en’scores’ van hun hogescholen en universiteiten. Net als dat vanoudsher ook met hun theaters, orkesten en operahuizen het geval is.Deze worden gezien als wezenlijk  aspect van’Standort-politik’ voor de economische en culturele attractie vande regio’s en hun steden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK