‘We moeten onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen’

Nieuws | de redactie
6 oktober 2009 | Aan de verbetering van het studiesucces van allochtonen op de HAN valt nog veel te doen, denkt docent Nevzat Cingoz. Want niet alleen de bi-culturele student heeft zijn culturele geschiedenis en achtergrond, dat geldt ook voor de hogeschool zelf en haar medewerkers en studenten.

“De toekenning in het bericht ´Doorbraak voor allochtone student´ wasalleen bedoeld voor de hogescholen in de Randstad, omdat deproblematiek naar de mening van de minister OCW daar hetmeeste urgent is. De HAN kon niet intekenen, ook niet als wedat hadden gewild. Natuurlijk is de’problematiek’ die metdeze groep in verband wordt gebracht in het westen van hetland anders dan bij ons in Gelderland. Daar heb je soms 60 of80 % van de studenten van een klas met een ander etnischeachtergrond.”

Financiering goede zaak

“Het is natuurlijk goed dat er aandacht is voor deonderwijssituatie van allochtone studenten. Desamenleving van morgen wordt immers nu al gevormd. De hbo- enwo-studenten van vandaag zijn bestuurders van morgen. Het zougoed zijn als iedereen iets te zeggen zou hebben of datiedereen straks zich vertegenwoordigd voelt in alle niveausvan de samenleving. Anders heb je een groep mensen die buitenwordt gesloten. 

Dat de hogescholen in het westen miljoenen hebben gekregen isdus ook prima. Tegelijkertijd ben ik benieuwd ofde hogescholen ook zo ver zijn gegaan dat ze met de ministerresultatenafspraken hebben gemaakt. dat is in mijn ogen deenige manier om ervoor te zorgen dat het meer is daneen cosmetische actie met een aantal onderzoeken,conferenties of symposia (minister als spreker) en een mooiboek ter afsluiting.”

Onderwijssysteem

“Het probleem is in mijn ogen ook niet zo zeer de financiering,maar ligt ook in ons onderwijssysteem. Ons systeemheeft zijn eigen geschiedenis en zijneigen referentiekader. Naar mijn mening wordt teveel nadruk gelegd bij de bi-culturele student. ‘Ze kunnen diten dat niet…’, dat is wat er de afgelopen jaren gezegdwordt. De bi-culturele student wordt als probleemgezien: Hij of  zij moet extra taalles, extrahuiswerkbegeleiding, training, maatregelenof kledingvoorschriften krijgen, want hij kan zich nietgoed presenteren of niet goed netwerken, past zich niet aanaan de normen of het doorsnee gedrag. Hetonderwijssysteem is gefocust op wat ‘zij’ nietkunnen. Ik hoop ik dat de hogescholen in het westen eenstukje van het bedrag gaan investeren in hun eigenonvermijdelijke tekortkoming in de organisatie.”

Verbeterpunten
“Om het onderwijssysteem aantrekkelijker en vriendelijker temaken zou je bij elke student moeten na gaan wieecht ondersteuning nodig heeft. De ervaring leert datstudenten met een niet-westerse sociaal-culturele achtergrondmeestal moeizaam de weg naar de juiste persoon of afdelingvinden. De drempels zijn hoog, want de gebodenondersteuning of adviezen sluiten vaak niet aan op de eigeninterpretatie van de situatie, noch op de wensen enverwachtingen die men heeft ten aanzien van hetonderwijs. Bi-culturele studenten hebben – evenals iedereandere student – sterke cultuurbepaalde interpretaties van hun(leef-) situatie en problemen. En het autochtoon onderwijzendpersoneel heeft weer hun eigen cultuurbepaaldeinterpretatiekaders en gaan van daaruit anders met problemenom.”

De situatie bij de HAN
“Wat de HAN betreft is de situatie van allochtone studentenniet rooskleurig. Er is 2 jaar geleden een onderzoek gedaannaar de instroom, uitval en rendement van autochtone en allochtonestudenten van de HAN. Die resultaten geven geen positiefbeeld. Toch zijn er ook positieve zaken te melden, want binnende HAN in het algemeen en binnen de Faculteit Gezondheid, Gedrag enMaatschappij in het bijzonder is er aandacht voor hetonderwerp diversiteit. Er is een vertrouwenspersoon voorallochtone studenten, die fungeert als aanspreekpunt voor destudenten. Ook is er een Netwerk diversiteit GGM (Een groepexperts op dit gebied die zich regelmatig over het onderwerpbuigt, initiatieven onderneemt), dat zoekt naar passendeoplossingen. Het Instituut Sociale Studies heeft hetonderwerp zelfs in zijn personeelsbeleid opgenomen. Deintentie is er dus, de kennis en kunde ook. Nu moetenwe nog onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.”

Bekijk de resultaten van het onderzoek Instroom, uitval enrendement van autochtone en allochtone studenten aan de HAN(1997-2005). 

OnderzoekInstroom_ uitval en rendement


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK