Zuid Afrika haalt Nederland in als emancipatieland

Nieuws | de redactie
28 oktober 2009 | Als land van gelijkberechtiging man/vrouw scoort ons land nog goed, maar anderen doen het steeds beter. Niet alleen –traditioneel- de Scandinavische landen, maar nu ook onverwachte rivalen als Lesotho en Zuid Afrika. Nederland heeft wel 99% van de kloof in het onderwijs gedicht.

“De belangrijkste determinant van het concurrentievermogen vaneen land is namelijk het menselijk talent – de vaardigheden, hetonderwijs en de productiviteit van de beroepsbevolking – en vrouwenmaken de helft uit van de potentiële talentenbasis. Hetconcurrentievermogen van een land hangt dus significant af van hoeeen land zijn vrouwelijk talent opleidt en gebruikt,” waarschuwtprof Volberda RSM.

De Gender Gap Index van het WEF en Volberda’s instituut inRotterdam geeft inzicht in de ongelijkheid tussen mannen en vrouwenvoor meer dan 93% van de wereldbevolking in 134 landen. Vieraspecten van ongelijkheid zijn geanalyseerd: economischeparticipatie, toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en politiekemacht. Na een notering op de 12de plaats in 2006 en 2007klom Nederland vorig jaar naar de top-10 en de 9deplaats. Deze positie wordt nu niet behouden en ons land eindigt ditjaar op een 11de plaats.

Economische participatie van vrouwen blijftaandachtspunt voor Nederland

De verzwakte positie is vooral te wijten aan de sterk verbeterdenotering van Zuid Afrika en Lesotho, die dit jaar derespectievelijk 6de en 10de positie op deranglijst weten te realiseren. Zuid Afrika heeft deze vooruitgangvooral te danken aan de participatie van vrouwen op de werkvloer enin de politieke macht.

Lesotho heeft zijn verbeterde notering te danken aan een sterkverbeterde score op het gebied van economische participatie, waarze van een 21ste naar een 4de plaats weten op te klimmen. Op het gebied van economische participatieliggen voor Nederland echter nog veel mogelijkheden. Hier is ruim68% procent van de kloof gedicht en neemt Nederland een49ste plaats in, 45 plaatsen lager dan het kleine landin zuidelijk Afrika.

Stijging bij politieke macht van vrouwen

Belangrijke kanttekening bij de positie van Nederland op deGender Gap index is het feit dat, ondanks de verslechterdenotering, Nederland zijn relatieve score overall, en specifiek opde aspecten “economische participatie”, “toegang tot onderwijs” en”politieke macht” heeft weten te versterken. De meest opvallendescore is die op het gebied van politieke macht waar Nederland ditjaar een 10de positie weet te realiseren, vergeleken meteen 12de positie vorig jaar. Daarnaast heeft Nederland99% van de kloof in het onderwijs gedicht.

De eerste vier posities in de Gender Gap Index worden ingenomendoor de Scandinavische landen IJsland, Finland, Noorwegen enZweden. Deze landen zitten stevig in het zadel gezien zij van 2006tot 2009, zonder uitzondering, behoorden tot de top-4. Daarnaastbevinden zich dit jaar 6 Europese landen in de top-10 en dertienEuropese landen in de top-20 van landen die het best in staat zijnde ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te verminderen (zie tabel1). Naast Nederland en de vier Scandinavische landen zijn ditDenemarken (7), Ierland (8), Duitsland (12), Zwitserland (13),Letland (14) Verenigd Koninkrijk (15), Spanje (17), en Frankrijk(18).

Vrouwelijk talent benutten

Prof. Henk Volberda noemt dit “een duidelijk signaal naarbeleidsmakers om sekse gelijkheid op te nemen in hun nationaleprioriteiten. De belangrijkste determinant van hetconcurrentievermogen van een land is namelijk het menselijk talent- de vaardigheden, het onderwijs en de productiviteit van deberoepsbevolking – en vrouwen maken de helft uit van de potentiëletalentenbasis. Het concurrentievermogen van een land hangt dussignificant af van hoe een land zijn vrouwelijk talent opleidt engebruikt.”

Om zijn concurrentievermogen en ontwikkelingspotentieel temaximaliseren, zou elk land naar sekse gelijkheid moeten streven,is zijn stelling dan ook. “Dat betekent dat vrouwen dezelfderechten, verantwoordelijkheden en de kansen geboden moet worden alsmannen. In de huidige economische crisis is het essentiëler danooit dat de economische participatie van vrouwen niet afneemt, maargezien wordt als een kans op vooruitgang. De meningen en detalenten van zowel vrouwen als mannen zullen worden vereist om demeest creatieve oplossingen te bedenken en dergelijke crises in detoekomst te voorkomen.”  


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK