15 miljoen voor techniek basisonderwijs

Nieuws | de redactie
3 november 2009 | Staatssecretaris Sharon Dijksma stelt 15 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het wetenschap- en techniekonderwijs op alle 7.000 basisscholen in Nederland. Deze toezegging doet zij bij het in ontvangst nemen van het Masterplan 2011-2016 ‘Ruimte voor talent, ruimte voor wetenschap en techniek’.

Het Masterplan wil voor kinderen de ruimte creëren om huntalenten te ontwikkelen op het vlak van onderzoeken, redeneren enprobleem oplossen, gebruik makend van hun nieuwsgierigheid encreativiteit, aan de hand van wetenschap en techniek. Verschillendemaatschappelijke organisaties hebben hun steun toegezegd, waaronderuniversiteiten, gemeenten, het bedrijfsleven en musea en sciencecentra. 

In de Fokker Terminal in Den Haag ontvangt Dijksma hetMasterplan dinsdagavond 3 november 2009 uit handen van RobbertDijkgraaf op initiatief van de Denktank Wetenschap en Techniek enhet Platform Bèta Techniek. In het Masterplan staat beschreven hoeverschillende partijen in de periode 2011-2016 het talent vankinderen (2-14 jaar) willen stimuleren door middel van wetenschapen techniek. Met het geld worden scholen geholpen bij hetintegreren van wetenschap en techniek in hun onderwijs, wordenleerkrachten geschoold en wordt onderzoek gedaan dat op scholentoepasbaar is naar de ontwikkeling van (bèta-)talent van jongekinderen.

De afgelopen jaren is meer dan een derde van de basisscholen algestart met het invoeren van wetenschap en techniek, zijn 10.000(aankomende) leraren bijgeschoold op dit domein en is ervernieuwend wetenschappelijk onderzoek gestart. De DenktankWetenschap en Techniek heeft het initiatief genomen om ook dekomende jaren de talentontwikkeling van kinderen door wetenschap entechniek veilig te stellen en verder te stimuleren.

De Denktank bestaat uit een breed gezelschap van prominentemensen uit onder andere de wetenschap, het onderwijs, hetbedrijfsleven en regionale politiek, zoals Robbert Dijkgraaf(hoogleraar UvA, President KNAW) en Michaël van Straalen(vice-voorzitter MKB, Voorzitter Koninklijke Metaalunie).

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK