Broeikas minder opgevangen

Nieuws | de redactie
23 november 2009 | De natuurlijke opname van CO² in Europa door bos en grasland wordt teniet gedaan door de uitstoot van sterkere broeikasgassen door de landbouw. Land en oceanen nemen 55% van de uitstoot op, maar deze lijkt niet langer gelijke tred te houden met de groei daarvan.

Daarmee is de broeikasgas-balans wat betreft de vegetatie inEuropa dus nul. Dat stellen wetenschappers van de VU enWageningen in het tijdschrift Nature Geoscience. Hunonderzoeken werden uitgevoerd door samenwerkingsverbanden tussenverschillende internationale instituten; de Nederlandse bijdrage isdaarbij met name gericht op metingen van uitstoot en opname vanbroeikasgassen. Dit is noodzakelijk als verificatie opboekhoudkundige manieren om broeikasemissies te bepalen en vangroot belang voor klimaatonderhandelingen – zoals die komende maandin Kopenhagen worden gehouden.

Mondiale uitstoot

De wereldwijde emissie van koolzuurgas is hetafgelopen jaar weliswaar weer hoger geworden, maar mindergestegen vanwege de financiële crisis. Tot voor kort warenwesterse landen verantwoordelijk voor het merendeel van dieuitstoot, maar in 2008 nemen zich ontwikkelende landen al 55% vande uitstoot voor hun rekening.

De wereldwijde landmassa’s en oceanen nemen ongeveer 55% van detotale CO2 uitstoot op, maar het lijkt erop dat de groei van dieopname geen gelijke tred houdt met de toenemende uitstoot, waardoorrelatief meer CO2 in de atmosfeer belandt.

VU aardwetenschapper Guido van der Werf: “Doordat we de verminderdeopname van uitstoot ten gevolge van ontbossing in de tropen beterkunnen schatten, kunnen we ook preciezer bepalen hoeveel CO2 doorhet land wordt opgenomen. Die opname wordt ieder jaar groter, maarde efficiëntie waarmee elke nieuwe ton aan uitstoot wordtverwijderd, vermindert – en dat is geen goed nieuws”.

Europese studie

Tevens presenteert een groep Europese wetenschappers voorhet eerst een compleet overzicht van de uitstoot en opname van driebroeikasgassen in Europa. “Voor de berekening van de balans is nietalleen gebruik gemaakt van een grote hoeveelheid metingen vanuitstoot en opname, maar ook van geavanceerde modellen. Daarmee kunje namelijk ook de onzekerheid in schattingen geven,” zegtaardwetenschapper Han Dolman van de VU – één van de coördinatorenvan de Europese studie.

Een verrassend resultaat is dat de bossen en graslanden in de EUweliswaar CO2 opnemen, maar door de uitstoot van methaan enlachgas  door de landbouw is het netto-resultaat vrijwelgelijk aan nul. Er is dus geen sprake van compensatie van demenselijke broeikasgasuitstoot door natuurlijke systemen in de EU.De onderzoekers waarschuwen dat toenemende intensivering van delandbouw, vooral in Oost-Europa, deze balans nog verder kanverstoren.

Bij de Europese studie hebben de onderzoekers gebruik gemaakt vangeavanceerde modellen, die uit de variatie in atmosferische CO2concentratie de uitstoot en opname van het land en oceanen kunnenberekenen. Deze modellen combineren een groot deel van de metingendie in het kader van de continentale studie van Europa  werdenverricht.

Verificatie

Meteoroloog Wouter Peters uit Wageningen, één van deco-auteurs van de Europese studie en ontwikkelaar van hetzogenaamde CarbonTracker Europe model, stelt: “Ons model kun jeuitstekend gebruiken voor onafhankelijke verificatie van deuitstoot van broeikasgassen. Dat is belangrijk, omdat men in dehuidige onderhandelingen vooral boekhoudkundig naar de emissieskijkt, terwijl het in werkelijkheid gaat om de hoeveelheid CO2 diein de atmosfeer komt en blijft.”

De schattingen van het CarbonTracker Europe model, die een dezerdagen gepubliceerd worden in het tijdschrift Global ChangeBiology,  stemmen overeen met de metingen aan bossen enlandbouwgewassen die op de grond werden gedaan.

De Vrije Universiteit en Wageningen werken al geruimetijd met andere instituten aan methoden omonafhankelijke verificatiemodellen te ontwikkelen. Han Dolman:”Als we in december na de klimaatonderhandelingen met grotereductiepercentages in uitstoot worden geconfronteerd, is hetbelangrijk te verifiëren wat landen zeggen dat ze eraan gedaanhebben; het gaat per slot van rekening om het klimaat waarin wemoeten leven en ook nog eens om substantiële geldbedragen.”

De mondiale cijfers vindt u hier:

http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/abs/ngeo689.htmlhttp://www.globalcarbonproject.org/

De Europese uitstoot vindt u hier:

http://www.nature.com/ngeo/ 
http://www.carbontracker.eu


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK