De toekomst van intensive care in de GGZ

Nieuws | de redactie
9 november 2009 | 17 december vindt in de Reehorst in Ede een werkconferentie Intensive Care in de GGZ plaats met als doel een bestuurlijke en politieke agenda te formuleren als oplossing voor de huidige problemen.

Ernstige en acute psyhiatrische problematiek vraagt om goedeintensieve psychiatrische zorg. De afgelopen jaren zijn er echtereen aantal problemen aan het licht gekomen die twijfels doen rijzenbij de kwaliteit van deze intensieve zorg. In de media zijngeluiden te lezen als deze:

 • Patiënten in de GGZ worden onnodig en veel te langgesepareerd
 • Patiënten worden tijdens een acute psychose in verwardetoestand aan hun lot overgelaten
 • Patiënten onheus bejegend tijdens verblijf in de acutepsychiatrie
 • Familieleden slecht geïnformeerd over de toestand van depatiënt
 • Toegankelijkheid verpleegkundig personeel op verpleegafdelinglaat te wensen over
 • Patiënt overlijdt in separeer

Op vele plaatsen in de GGZ zijn er de afgelopen jareninitiatieven ontplooid om de kwaliteit van de intensieve zorg teverbeteren. Met goed resultaat: er zijn een aantal belangrijkeverbeteringen gerealiseerd. Er is echter ook nog veel te doen!

Een landelijke specialistische opleiding voor professionals inde intensieve zorg is nodig om deze professionals beter toe terusten voor hun moeilijke taak. Verdere verbeteringen zijn nodig énmogelijk. Zo kunnen bijvoorbeeld landelijke kwaliteitseisen voor deintensieve zorg worden ontwikkeld, waardoor deze beter planbaar entoetsbaar wordt. Hoe kan een landelijk programma voor verbeteringvan de kwaliteit van de intensieve psychiatrische zorg in Nederlandgerealiseerd worden?

Stichting Sympopna organiseert in samenwerking met het lectoraatGGZ-verpleegkunde/School of Health van de Hogeschool INHolland enVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) eenlandelijke werkconferentie met als thema ‘Intensive Care in deGGZ’.

Tijdens de werkconferentie komen de volgende items aanbod: 

 • Waar hebben we het over?
  We maken een start met het definiëren en afbakenen van ICzorg in de GGZ
 • Wat zijn de problemen?
  We maken een analyse van de huidige problematiek in deintensieve
  zorg in de GGZ vanuit verschillende perspectieven.
 • Waar liggen de oplossingen?
  We zoeken naar oplossingsrichtingen voor de vastgesteldeproblemen.
 • Hoe kunnen we gaan verbeteren?
  We stellen een politieke en bestuurlijke agenda op ter verbeteringvan de
  kwaliteit van de intensieve zorg in de GGZ.

In het PDF bestand treft u alle informatie aan over deze dag enhoe u zicht kunt aanmelden. De dagvoorzitter is CDA-Tweede KamerlidSabine Uitslag.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK