Docenten worstelen met competenties

Nieuws | de redactie
12 november 2009 | Docenten vinden het lastig om competentiegerichte leeromgevingen te ontwikkelen. Het personeelsbeleid op de scholen is vaak niet aangepast aan de nieuwe rol die docenten daarbij spelen. Audrey Seezink ontdekte dit tijdens haar Tilburgs promotieonderzoek in het VMBO.

Competentiegericht onderwijs vergt veel aanpassingen vandocenten. Zij moeten hun leerlingen kunnen ondersteunen bij hetintegreren van kennis, vaardigheden en attituden tot persoonlijkecompetenties. Seezink onderzocht hoe docenten trachtencompetentiegericht beroepsonderwijs goed vorm te geven. Zij bevroegde docenten en bestudeerde hun werk inleer-/werkgemeenschappen.

Steun bij elkaar

Een nieuwe ontwikkeling is professionalisering vandocenten in zogeheten SOOP-projecten. SOOP staat voor eengeïntegreerde aanpak van Schoolontwikkeling, het Opleiden vanleraren, Onderwijskundig onderzoek en Professionalisering vandocenten. Binnen SOOP-projecten organiseren scholenleer-/werkgemeenschappen waar verschillende docenten samenloopbaangerichte projecten, lesmaterialen en didactische werkvormenvoor leerlingen kunnen ontwikkelen en ontwerpen.

Docenten waarderen de samenwerking met (toekomstige)collega’s, zo blijkt uit Seezinks onderzoek. Door docenten een rolte laten spelen in het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s wordenze bovendien onderdeel van de organisatieontwikkeling. Daarnaastgeven docenten aan dat ze door het werken in deze projectenaangemoedigd worden om kritisch te kijken naar hun eigenprofessionele ontwikkeling.

Voor verbetering vatbaar

Seezink ontmoette tijdens haar onderzoek ook kritiek op deprofessionaliseringspraktijk. Doordat de projecten arbeidsintensiefen kostbaar zijn, trekken docenten de duurzaamheid van deSOOP-projecten in twijfel. Ook is in de ogen van docenten nietaltijd duidelijk wat deze projecten opleveren en kunnen zij vaakzelf geen keuze maken voor bepaaldeprofessionaliseringsactiviteiten.

Het ontbreekt op veel scholen aan een transparantpersoneelsbeleid, waardoor docenten de afstand tussenschoolmanagement en onderwijzend personeel als groot ervaren. Datlaatste is te verhelpen door docenten te betrekken bijveranderingen in het personeelsbeleid. Docenten zullen dan ookbeter op de hoogte zijn van de mogelijkheden binnen hetpersoneelsbeleid.

De docenten gaven ook aan dat praktische, beroepsgerichte vakkenen algemeen vormende vakken vaak te veel gescheiden blijven.Competentiegerichte leeromgevingen ontstaan hierdoor mindermakkelijk. Zolang deze verschillende vakken binnen hetberoepsonderwijs niet meer met elkaar worden verbonden, is hetmoeilijk voor zowel docenten als leerlingen om er betekenisvollerelaties tussen te leggen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK