Fresco ziet Kopenhagen als katalysator

Nieuws | de redactie
26 november 2009 | Op weg naar Kopenhagen kent ons land "nog steeds een gebrek aan coherent beleid op het gebied van investeringen in kennis van duurzaamheid," zegt prof. Louise Fresco. "Er zou bijvoorbeeld meer geld vrijgemaakt moeten worden voor de ontwikkeling van biologische zonnecellen."

Bedrijven beter dan landen voor afspraken

Afspraken over klimaatverandering zijn makkelijker haalbaar voorbedrijfssectoren in plaats van landen, zegt Louise Fresco,universiteitshoogleraar aan de UvA op het terrein van degrondslagen van duurzame ontwikkeling in internationaalperspectief. ‘Alle staalsectoren in de wereld zouden bijvoorbeelddan tot een akkoord moeten komen. Zo voorkom je valse concurrentieop het moment dat sommige landen relatief meer CO2-uitstoot moetenterugdringen dan anderen.’

De klimaattop in Kopenhagen heeft volgens haar last van overspannenverwachtingen. ‘Je moet de uitkomsten van de top niet overschatten.Bijzondere concrete doorbraken lijken onwaarschijnlijk. Maar de topis ook niet te onderschatten als katalysator. Het bedrijfsleven iszich nu wel bewust dat er een maatschappelijke vraag naarduurzaamheid is, er ontstaat in allerlei sectoren veel nieuwetechnologie om efficiënter te produceren.’

Meer bewustzijn, maar nog incoherent beleid

De aanpak van klimaatverandering gaat niet alleen om CO2-uitstootmaar ook om rechtvaardige verdeling van groei en duurzameontwikkeling, zo benadrukt zij. ‘Het algemene bewustzijnhieromtrent is toegenomen. Er gebeurt veel en dat is niet allemaalzichtbaar in het akkoord dat er straks ligt.’

Sancties opleggen aan landen wegens schending van het akkoordblijft lastig, zegt Fresco. Zo moeten nationale parlementen deafspraken eerst nog ratificeren. ‘Bovendien moet er eeninternationale autoriteit worden opgericht die gaat toezien opnaleving door landen. De bewijsvoering is daarnaast moeilijk. DeCO2-uitstoot meet je namelijk niet, maar wordt geschat. Dieschatting is weer afgeleid van de economische groei van een land,die ook weer een schatting is. Bovendien is het heel moeilijkschuldigen aan te wijzen, omdat zoveel factoren een rol spelen. Ooklaat de ervaring met andere organisaties, zoals de WTO, zien hoemoeilijk de bewijsvoering is.’

Nederland kent volgens Fresco nog steeds een gebrek aan coherentbeleid op het gebied van investeringen in kennis van duurzaamheid.Zo ziet de hoogleraar geen ‘coherente en concrete stromen geld’naar universiteiten en instituten gaan. ‘Het Innovatieplatformheeft wel een Kennisinvesteringsagenda gepresenteerd maar het isweinig zichtbaar in de dagelijkse praktijk van het onderzoek. Erwordt veel gepraat in Den Haag over duurzaamheid maar definanciering is beperkt.’ 

Wind schiet niet op

Zij is in dat verband bijvoorbeeld een voorstander vanmeer fiscale maatregelen, zoals een lager BTW-tarief voorduurzaam geproduceerde goederen. Windenergie ‘schiet niet op’,omdat in het dichtbevolkte Nederland weinig animo zou zijn voorwindmolens op het platteland, terwijl aanleg en onderhoud opzee erg duur zijn.

‘Zonne-energie is nog steeds niet erg rendabel. Er zou bijvoorbeeldmeer geld vrijgemaakt moeten worden voor de ontwikkeling vanbiologische zonnecellen. Alleen een combinatie van maatregelenhelpt: in Nederland moeten we duurzaamheid vooral bevorderen metefficiënter gebruik en hergebruik van materialen, verbeteren vanwaterkwaliteit en het afvangen van emissies.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK