Houtkap minder erg voor klimaat?

Nieuws | de redactie
3 november 2009 | Ontbossing moet niet overdreven worden als klimaatprobleem. De CO2-concentratie neemt toe door fossiele brandstof, ontbossing én de uitstoot uit veengebieden. Die laatste bron wordt fors onderschat, zo blijkt uit nieuw onderzoek aan de VU.

Een groep onderzoekers van de Vrije Universiteit (VU) inAmsterdam, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en een aantalAmerikaanse instituten heeft berekend, dat met name de bijdrage vanontbossing aan de CO2-uitstoot beduidend lager ligt dan veelal werdaangenomen. Ze berekenden echter ook dat de CO2-emissie uitveengronden in de tropen een substantiële bijdrage levert aan demondiale CO2-uitstoot. De onderzoekers publiceerden hunonderzoeksresultaten in de zojuist verschenen uitgave vanNature Geoscience van 30 oktober 2009.

Kopenhagen
De berekening van de wetenschappers, uitgevoerd onder leiding vanaardwetenschapper Guido van der Werf van de VU, is van belang voorde onderhandelingen over de uitstoot van broeikasgassen met alsdoel om in december in Kopenhagen tot een nieuw klimaatverdrag tekomen.

De gangbare veronderstelling is dat ontbossing in de tropenongeveer twintig procent van de totale wereldwijde CO2-uitstootbedraagt. Bij de onderhandelingen voor de opvolger van hetKyoto-protocol om de mondiale uitstoot van broeikassen te verlagen,speelt het verminderen van ontbossing dan ook een belangrijke rol.Dat is omdat het een van de goedkopere methodes is om deCO2-uitstoot te verlagen en omdat het veel andere positieveeffecten kan hebben.

Voor tientallen ontwikkelingslanden is ontbossing de grootstebron van de uitstoot van broeikasgassen. “Reducing Emissions fromDeforestation and forest Degradation” (REDD) is dan ook eenbelangrijk onderdeel in de onderhandelingen om tot eenklimaatovereenkomst te komen in Kopenhagen in december. Daarbij ishet uitgangspunt dat met financiële steun van de industrielanden deontbossing in ontwikkelingslanden wordt verminderd.

CO2-uitstoot
De conclusie uit het artikel van Van der Werf et al. isdat de bijdrage van ontbossing tegenwoordig beduidend lager is:niet alleen omdat de CO2-uitstoot van ontbossing nu lager wordtingeschat dan voorheen, maar óók omdat de CO2-uitstoot van fossielebrandstoffen de laatste jaren snel gegroeid is, waardoor derelatieve bijdrage van ontbossing verder afneemt.

Hoewel ook in de nieuwe cijfers de onzekerheid groot is,concluderen de onderzoekers dat ontbossing nu niet voor circa 20%,maar ‘slechts’ voor 12% van de totale mondiale CO2-uitstootverantwoordelijk is. Daarnaast zijn de emissies van de veengrondenin de tropen verantwoordelijk voor 3 procent van de mondialeCO2-emissies.

Kwalijke veengebieden 
Deze bron valt officieel niet onder de definitie van ontbossing enwerd in voorgaande onderhandelingen niet als een belangrijkonderdeel meegenomen. Vooral in Indonesië stoten veengebieden veelCO2 uit, nadat ze gedraineerd zijn om het land te kunnen gebruiken- bijvoorbeeld voor de aanplant van palmolieplantages.

Het is daarom van belang voor de onderhandelingen in Kopenhagenin december om ook de uitstoot uit veengronden in het nieuweklimaatverdrag mee te nemen.

Slecht nieuws voor bossen?
De onderzoekers maken in hun artikel dus twee zakenduidelijk:

  1. een nieuw klimaatverdrag zal effectiever zijn als de uitstootuit de veengebieden wordt meegenomen.
  2. vermindering van ontbossing kan geen vervanging zijn voor hetverminderen van de mondiale CO2-uitstoot door verbranding vanfossiele brandstoffen, zoals steenkool, maar is wel een belangrijkemogelijkheid voor veel ontwikkelingslanden om hun uitstoot vanbroeikasgassen te verminderen.

Hoofdauteur Guido van der Werf van de Vrije Universiteit stelt:”Het is een lastige boodschap: iedereen wil graag dat de bossenbeter beschermd worden en het is dan ook moeilijk om te vertellendat ze wat CO2-uitstoot betreft minder belangrijk zijn dan wordtaangenomen.”

“Toch hoeft het goede nieuws van lagere emissies nog geen slechtnieuws voor de bossen te betekenen: als emissies uit veengrondenmee worden genomen is de totale bijdrage van ontbossing enveengronden met zo’n 15% toch nog een aanzienlijke bijdrage aan deCO2-uitstoot en dus nog steeds een belangrijke mogelijkheid om demondiale CO2-uitstoot te verminderen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK