Innoveren voor de krimp

Nieuws | de redactie
3 november 2009 | De Hogeschool Zeeland bereidt zich nu al voor op de demografische krimp. Collegevoorzitter Adri de Buck pleit ervoor van Zeeland een educatieve proefregio te maken. Met ScienceGuide besprak hij een problematiek die ook andere regio’s gaat treffen.

Onlangs sprak De Buck met de Taskforce Zeeland, die onderleiding van Ed D’Hondt minister Plasterk moet adviseren over devraag hoe het nu verder moet met het onderwijs in Zeeland. Veelbasisscholen hebben langzamerhand te weinig leerlingen om teblijven voortbestaan. De hogeschool bereidt zich langs twee lijnenvoor op de komende krimp.

De Buck:  “We hebben een aantal basisopleidingen voorregionale studenten waarmee we ook regionale bedrijven enorganisaties bedienen. Die opleidingen willen we in stand houden,met name door te kijken hoe door betere onderlinge samenwerkingkostenreducties gerealiseerd kunnen worden.”

Profiel
Maar de hogeschool Zeeland wil met een eigen profiel ookstudenten van buiten de regio gaan trekken, met name op de gebiedenwater, toerisme en energie. Het zijn alle drie thema’s die vannature bij Zeeland horen.

De Buck kan dan ook van harte instemmen met het advies van deCommissie-de Boer over techniek in het hbo, die voorstelde om 18Centres of Expertise in het hbo op te zetten. De Hogeschool Zeelandzet graag zo’n centrum voor water op. Sterker nog, de DeltaAcademy, die minister Plasterk 18 november komt openen, moet zo’ncentrum worden. 

Wat betreft toerisme werkt de Hogeschool Zeeland samen met deNHTV in Breda, niet alleen vanwege de watersport in Zeeland, maarvooral ook vanwege het groeiende zorgtoerisme van ouderen die inZeeland al dan niet een tweede huisje hebben.

Verder ligt het vanwege ‘Borssele’ (foto) voor de hand om ookenergieopleidingen te ontwikkelen, niet alleen voor het werk in dekerncentrales zelf, maar ook voor aanpalende bedrijven.

Brede bachelor
Prachtig natuurlijk, al die nieuwe plannen van dehogeschool, maar hoe houd je dat betaalbaar? Interessant genoegzoekt De Buck de oplossing in de brede bachelor. “Nu moetenstudenten aan het begin een heel specifieke keuze maken, en gaan zelater de breedte in. Waarom keer je dat niet om? Waarom laat jestudenten niet breed beginnen en geef je ze daarna de keuze om zichte specialiseren?”

Het is een concept dat ‘kosteneffectief’ is omdat je onderwijsaan grotere groepen kunt gaan geven, maar dat ook past bij delaatste ontwikkelingen in het Zeeuwse hoger onderwijs. “Ik kijkdaarbij ook naar het University College van de Roosevelt Academy.Op die manier zouden wij wel een professional college willenontwikkelen.”

Toch gaat zo’n transitie ook veel geld kosten. “Voor dergelijkeinnovaties heb je natuurlijk middelen nodig, dat is duidelijk.Daarom hebben wij de Taskforce Zeeland het advies meegegeven om vanZeeland een educatieve proefregio te maken. Je moet met elkaar hetexperiment durven aangaan, kijken wat goed gaat en wat niet.Inzichten daaruit kun je dan vervolgens ook in andere regio’stoepassen.”

Advies voor cie Veerman
Gezien de fundamentele vragen waar Zeeland momenteelvoorstaat, komt de commissie-Veerman voor De Buck op het “goedemoment”. Hij heeft al een concreet advies voor de commissie diezich over het stelsel van hoger onderwijs moet gaan buigen: “Wemoeten af van institutionele binariteit en toe naar programmatischebinariteit. Ik ben dat helemaal eens met mijn collega HansAdriaansens van de Roosevelt Academy.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK