Interactief betatech onderwijs

Nieuws | de redactie
5 november 2009 | DynaLearn is een nieuw concept gericht op de ontwikkeling van een interactieve leeromgeving voor het bètaonderwijs en helpt studenten bij het verwerven van conceptuele kennis. De UvA werkt er met zeven collega’s wereldwijd aan.

Zij willen zo het bètaonderwijs een nieuwe impuls geven doorrecente technologische ontwikkelingen, onder andere uit dekunstmatige intelligentie, toe te passen binnen de dagelijksepraktijk van het bètaonderwijs. Met nieuwe manieren van interactieen feedback stimuleert de DynaLearn-software de creativiteit vanscholieren en studenten.

De DynaLearn-software wordt in eerste instantie ontwikkeld voorvwo-scholieren en studenten in de eerste jaren van hetwetenschappelijk onderwijs. Met deze software gebruiken descholieren en studenten grafische elementen voor het maken vanmodellen.

Dit helpt bij het opdoen van conceptuele kennis, die nodig is om deomgeving waarin we leven te kunnen begrijpen. Wat gebeurt erbijvoorbeeld met een ecosysteem zoals een rivier als hetnatuurlijke evenwicht verstoord wordt? Het maken van modellen helptbij de beantwoording van dergelijke vragen. De aanpak van DynaLearnintegreert onderdelen uit de biologie/ecologie, natuurkunde enscheikunde, maar ook delen uit de economie enrechtsgeleerdheid

Semantic Web-technologieën

Binnen DynaLearn kunnen de scholieren en studenten natuurkundige,biologische en klimatologische toestanden en processen modelleren.Om de gemaakte modellen te delen met andere leerlingen en metleraren maakt DynaLearn gebruik van moderne SemanticWeb-technologieën. Zo ontstaat een wereldwijd netwerk van mensen envirtuele personages die samen modellen van complexe processenontwerpen.

De scholieren en studenten krijgen feedback van slimme virtuelepersonages (een soort van avatars) die deel uitmaken vande software. De interacties met deze personages zorgen ervoor dathun wetenschappelijke kennis wordt uitgebreid en bestendigd. Depersonages kennen de stof en vele voorbeelden, en bedenken zelf hoeze zullen reageren op het werk en de feedbackverzoeken van destudenten. Ze kunnen mogelijke fouten zichtbaar maken en bespreken,studenten wijzen op studiegenoten die iets vergelijkbaars of juistiets anders hebben gedaan, en bespreken hoe zich dat tot het eigenwerk verhoudt. Er zijn verschillende soorten virtuele personages,waaronder ‘studiegenoot’, ‘kritische buitenstaande’, ‘docent’ en’quizmaster’.

Door het rijke interactiemodel dat DynaLearn biedt, wordengeheel nieuwe leerscenario’s ontsloten: een student uit New Yorkkan zijn model van een verbrandingsmotor vergelijken met het modelvan een motor die op zonne-energie werkt, en die ontworpen is dooreen groep studenten uit Madrid. De virtuele personages op hetscherm kunnen de verschillen en overeenkomsten tussen beidemodellen aangeven, en uitleggen hoe deze verschillen de werking vande motor beïnvloeden.

Deelnemende instellingen

De DynaLearn-software wordt ontwikkeld onder leiding vande UvA, in samenwerking met de universiteiten van Madrid (Spanje)en Augsburg (Duitsland). De universiteiten van Brasilia (Brazilië),Tel Aviv (Israël), Hull (Engeland), de Bulgaarse Academie voorWetenschappen (Bulgarije) en de Universiteit voor Bodemonderzoek inWenen (Oostenrijk) zorgen voor de inhoudelijke invulling enontwikkelen onderwijscurricula voor de verschillendevakgebieden.

WebsiteDynaLearn


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK