Lector vertrekt

Nieuws | de redactie
16 november 2009 | Tom Luken houdt het na 1,5 jaar als lector bij Fontys voor gezien. Door bezuinigingen van de hogeschool ziet de lector Career Development onvoldoende kansen om het onderzoek van zijn lectoraat “de noodzakelijke diepgang en continuïteit te geven”, zo schrijft hij aan ScienceGuide.

In maart 2008 begon Tom Luken als lector bij de Hogeschool HRMen Psychologie. De bedoeling was dat lectoren en kenniskring eennieuwe theorie over loopbaanontwikkeling zou ontwikkelen en eentoonaangevend onderzoek- en ontwikkelcentrum rondloopbaanvraagstukken zouden opzetten. “Mijn voornaamste doel washet leveren van een bijdrage aan de oplossing van een omvangrijkmaatschappelijk probleem (verspilling op grote schaal van talent,geld, concurrentiekracht en levensvreugde door loopbaanproblemendie vaak voorkomen of opgelost kunnen worden). Het lectoraatbeschikte op dat moment nog over een geoormerkt budget eninhoudelijke autonomie,” aldus Luken.

“Inmiddels is de situatie sterk veranderd. Bij Fontys Hogescholenis een geheel nieuw bestuur aangetreden en is een in een aantalopzichten nieuw beleid in werking gesteld. Het primaire proces (metname het bachelor onderwijs) heeft nu de hoogste prioriteit. Dedirectie van elk instituut krijgt nu de bevoegdheid om zelf tebepalen hoeveel middelen worden besteed aanonderzoeksactiviteiten.

Op 2 november 2009 hoorden Wouter Reynaert, de kenniskring en ikvan onze directie, dat zij zich gedwongen zag de dienstverbandenvan de kenniskringleden die op 1 januari aflopen, niet teverlengen. Hiermee wordt de kenniskring gehalveerd en wordenveelbelovende trajecten onderbroken. Er is geïnvesteerd in eenfundering waar nu niet op gebouwd wordt. Of de contracten die op 1september 2010 aflopen, dan zullen worden verlengd, is nog nietbekend.

In de afgelopen ruim anderhalf jaar heb ik regelmatig ondervondendat met betrekking tot de lector vele, hoge en soms tegenstrijdigeen veranderende verwachtingen bestaan en dat de conditieswaarbinnen gewerkt moet worden, niet makkelijk zijn. In de huidigesituatie en in de te verwachten ontwikkelingen zie ik niet meervoldoende kansen om het onderzoek van het lectoraat denoodzakelijke diepgang en continuïteit te geven en de in hetonderzoeksprogramma gestelde doelen te bereiken.

Ik kijk terug op ruim anderhalf jaar arbeid, waarmee, samen metWouter Reynaert en de kenniskring, een aantal stappen vooruit zijngezet. Langzamer en vaak met meer moeite dan gewenst, maar zeker.Het spijt me voortijdig weg te gaan en daardoor een aantalverwachtingen niet in te kunnen lossen. Mijn beslissing isgebaseerd op de overweging dat Fontys en de Hogeschool mij binnende gekozen prioriteiten goed kunnen missen en dat ik zelf buitenFontys op het gebied van mijn doel meer resultaat hoop te kunnenboeken.”

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK