Ook toets is cultuuruiting

Nieuws | de redactie
23 november 2009 | Jongeren uit verschillende culturen scoren vaak anders op kennistoetsen. Volgens cultuurpsychologe Maike Malda (UvT) niet zozeer door verschil in hun cognitieve capaciteit, als wel door de cultuurgebondenheid van toetsen. Zulke tests kunnen niet los gezien worden van hun context of land van herkomst.

Daardoor kunnen ze partijdigheid (bias) vertonen tenopzichte van kinderen in een andere context. Bias is een factor dieveelal wordt genegeerd, maar dient juist erkend te worden, steltMalda in haar proefschrift.

Zij deed onderzoek onder kinderen in India enZuid-Afrika, beide multiculturele samenlevingen, die vaak werkenmet tests uit het westen. Deze tests worden volgens Malda nietvoldoende aangepast aan de nieuwe context; er wordt te weiniggekeken naar cultuurverschillen. Ze laat met haar onderzoek inIndia zien dat het door adaptatie mogelijk is tot een betrouwbaarinstrument te komen voor een niet-westerse context.

Malda toont met haar onderzoek in Zuid-Afrika aan dat kinderenhoger op cognitieve tests scoren naarmate ze meer op hun eigencultuur zijn afgestemd. Ze laat zien dat kinderen met eenrespectievelijk Afrikaanse en Tswana achtergrond beter scoren optests gericht op hun eigen groep. Dit is met name het geval voor decognitief complexe werkgeheugen- en redeneertaken.

Op deze veelal cultuurgebonden taken vertonen kinderen uitandere culturen lagere scores vanwege hun relatieve onbekendheidmet (de inhoud van) de tests en niet per definitie omdat ze overminder cognitieve capaciteiten zouden beschikken. Het gebruik vanplaatjes (zoals van een duikplank of een vaatwasser) of begrippen(zoals woordenboek of bibliotheek) die voor één van de getestegroepen onbekend(er) zijn, kan een negatieve invloed hebben optestprestaties.

Malda stelt dat aanzienlijke aanpassingen in tests wat betreftstimuli, instructies en procedures nodig kunnen zijn om degeschiktheid ervan te vergroten. Ze pleit ervoor rekening te houdenmet bias, in plaats van die te vermijden.

Bias is niet per definitie een negatief begrip; deaanwezigheid ervan kan bijdragen aan de verklaring vancrossculturele verschillen. Malda concludeert dat een cognitievetest het best werkt in het land of de context waarin deze isontwikkeld of waarvoor deze is geadapteerd.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK