Pabo’s luisteren en pakken aan

Nieuws | de redactie
5 november 2009 | "Werk in uitvoering, gericht op versterking van de kennisbasis en de borging daarvan". Zo ziet de NVAO de stand van de kwaliteit van de pabo's. De opleidingen blijken serieus te luisteren naar de maatschappelijke ongerustheid over het niveau van afgestudeerden.

Ze zijn zich bewust van hun cruciale rol vooreen fundament van het onderwijs: het opleiden van leraren voorhet primair onderwijs. Dat is de kern van de analyse die de NVAOheeft gemaakt van de stand van kwaliteit bij de pabo-opleiding.

Uit de rapporten voor de accreditaties door de VBI’s bleekoverduidelijk welk effect de verplichte taal- en rekentoetsen op dekwaliteit van de afgestudeerden (zullen) hebben. De toetsen hebbengeleid tot een aanscherping van het niveau en dus tot eenverklaarbare verlaging van het rendement. Hoe vervelend dat laatstemet het oog op het lerarentekort ook is, het lijdt geen twijfel datde taal- en rekenvaardigheden van toekomstige leraren op goedniveau aanwezig dienen te zijn.

De rapporten laten zien dat de aandacht voor het verwerven van”kennis en inzicht” over de hele linie is toegenomen. Bovendienwordt duidelijk dat de opleidingen meer aandacht zijn gaan gevenaan het “evidence based”- handelen van aankomende leraren door hetopnemen van “onderzoeks-lijnen” in het curriculum.

Verder valt op dat stevig wordt ingezet op een versterking van hetdocentencorps van de pabo’s, zowel door het aantrekken van nieuwedocenten, als door een professionalisering van de zittende staf opinhoud en didactische vaardigheden. Men kan dus concluderen dat depabo’s een goede uitvoering hebben gegeven aan de beleidsagendaLerarenopleidingen.

In veel VBI-rapporten valt niettemin te lezen dat blijvendeaandacht nodig is voor de borging van het hbo-niveau van destudenten. Dat geldt zowel voor de wijze waarop de studenten wordengetoetst in assessments en tentamens, als voor het niveau datwordt gerealiseerd in de afsluitende werkstukken enstageverslagen.

De diepgang, de verbinding tussen theorie en praktijk en het latenzien hoe men de verworven kennis en inzichten kan toepassen,verdienen nog meer aandacht. Veel pabo’s bewijzeninmiddels overtuigend dat zij een succesvolle aanpak op ditterrein hebben weten te ontwikkelen, andere hebben vooral in 2008nog maatregelen genomen.

De NVAO heeft op grond van zijn eigenstandig oordeel in juni 2009besloten zeven opleidingen nog niet te accrediteren omgeen twijfel te laten bestaan over de borging van het hbo-niveau.Bij deze opleidingen volgt een “natraject” in de vorm vanverificatie of aanvullende beoordeling. Nog deze maand zal deNVAO hierover een uitspraak doen.

De overige 20 pabo’s hebben een positief accreditatiebesluitontvangen:
– Avans Hogeschool Breda/Tilburg
– Christelijke Hogeschool Ede CHE
– De Haagse Hogeschool
– Driestar Educatief
– Fontys Hogescholen Eindhoven
– Fontys Hogescholen ‘s-Hertogenbosch
– Fontys Hogescholen Pabo Limburg
– Fontys Hogescholen Tilburg
– Gereformeerde Hogeschool, Zwolle
– Hanzehogeschool Groningen
– Hogeschool Domstad Katholieke LerarenopleidingBasisonderwijs
– Hogeschool Helicon, Onderwijs vanuit Antroposofie
– Hogeschool INHolland
– Hogeschool Rotterdam
– Hogeschool Utrecht
– Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
– Hogeschool Zeeland
– Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
– Stenden Hogeschool (voormalige CHN)
– Stenden Hogeschool (voormalige Hogeschool Drenthe)


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK