Rekenvetes zijn zinloos

Nieuws | de redactie
4 november 2009 | Niet de methode, maar de tijd en kwaliteit van de leerkracht maken dat scholieren goed leren rekenen. De vetes tussen de rekentheorie-diehards op dit terrein noemt de KNAW daarom zinloos. Zorg is er om het rekenen op de Pabo, maar die pakt dit al stevig aan.

De KNAW heeft gekeken wat voor wetenschappelijk bewijs er wasten gunste van de effectiviteit van de ene of de andere didactiek,en dat blijkt te ontbreken. Binnen een bepaalde rekendidactiek zijnde verschillen in de rekenvaardigheid van leerlingen groter dantussen de rekendidactieken zelf. Ook is duidelijk dat de interactietussen leerling en leraar een grotere rol speelt dan de didactischeuitgangspunten: de leraar is belangrijker dan de gebruiktedidactiek.

Toch is er reden tot zorg. De sleutel tot verbetering ligtvolgens de KNAW bij de lerarenopleiding, waar het rekenonderwijsonder druk staat. OCW zou het rekenonderwijs op de pabo’s én deniet eens verplicht voorgeschreven nascholing van leraren op hetterrein van rekenonderwijs grondig tegen het licht moetenhouden.

De hogescholen vallen de KNAW bij waar het de zorg betreft. Maarzij geven wel aan, dat de Akademie inmiddels wat achter looptmet haar analyse, want de Pabo’s hebben al “fiks geïnvesteerd ineen verhoging van het rekenniveau. Naast de verplichte reken- entaaltoetsen in het eerste jaar, is er een kennisbasis rekenen enwiskunde ontwikkeld, die de Pabo’s op 7 december aanstaande aanstaatssecretaris Van Bijsterveldt van OCW aanbieden.”

Deze kennisbasis – die is beoordeeld door een groepinternationale deskundigen -beschrijft wat een startbekwame docentin het basisonderwijs tenminste moet kennen en kunnen op het gebiedvan rekenonderwijs. De kennisbasis zal zorgen voor een aanzienlijketoename van de studielast voor het rekenonderwijs aan de Pabo. Destudent zal gemiddeld 5 uur per week met rekenen bezig zijn,aanzienlijk meer dan de cijfers die de KNAW nog hanteert in haar rapport.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK