Stenden start European Tourism Institute

Nieuws | de redactie
13 november 2009 | Stenden hogeschool start het European Tourism Institute (ETI), een kennisinstituut dat zich specialiseert in scenarioplanning en forecasting voor de toeristische sector. ETI beoogt in belangrijke mate bij te dragen aan de innovatieve slagkracht van de sector en nieuwe impulsen te geven aan het toeristisch bedrijfsleven in Noord-Nederland. Het instituut werkt intensief samen met de toeristische brancheorganisaties, (internationale) kennisinstellingen en het toeristische bedrijfsleven.

Scenarioplanning voor ontwikkeling toeristischebedrijvigheid
Om de toeristische en recreatieve sector in de regioverder te ontwikkelen is er groeiende behoefte aan een sterkekennisinfrastructuur en een groter onderscheidend vermogen tenopzichte van de andere regio’s. Een sterkere commerciëleprofilering van de regio en een transparant aanbod van diensten diede sector als geheel aanbiedt zijn ook van belang. Bovendien dientbeter ingespeeld te kunnen worden op de veranderende eisen enwensen van de consument en rekening te worden gehouden met deconsument van ‘morgen’.

Het European Tourism Institute heeft tot doel eeninstrumentarium te ontwikkelen voor scenarioplanningen en hetgebruik ervan te stimuleren en te ondersteunen. Het instituut slaateen brug tussen de ontwikkeling, overdracht en toepassing vankennis binnen de toeristische sector. Het European TourismInstitute wil met het instrumentarium voor scenarioplanningen,adequate onderbouwingen bieden voor strategische besluiten en het(gezamenlijk) uitvoeren van projecten door toeristische enrecreatieve bedrijven, brancheorganisaties en (regionale) overhedenen het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Stendenhogeschool geeft met het European Tourism Institute een stimulansaan de economische ontwikkeling van de toeristische sector in denoordelijke regio. Het nieuwe instituut heeft wat betreftscenarioplanning en ‘forecasting’ ook ambities op Europees eninternationaal niveau.

Veel kansen
Het European Tourism Institute is mede een initiatiefvanuit de toeristische sector, in het bijzonder van debrancheorganisaties Hiswa en Recron, en speelt in op de behoeftevan het toeristische en recreatieve bedrijfsleven om meer samenhangbinnen de sector als geheel aan te brengen en innovatieve conceptenvoor diverse doelgroepen te ontwikkelen. Falco de Klerk Wolters,Dean Tourism Management van Stenden hogeschool: “Het topinstituutstelt het (mkb) bedrijfsleven en (regionale) overheden beter instaat adequaat te anticiperen en in te spelen op mogelijkeontwikkelingen (scenario’s). Het instituut ondersteunt het vertalenvan de uitkomsten van het onderzoek naar nieuwe bedrijfsconcepten,producten en diensten. Stenden hogeschool wil een brug slaan tussende ontwikkeling van kennis en het praktisch toepassen ervan in eenjonge sector die veel kansen biedt en economisch en maatschappelijksteeds belangrijker wordt.”

Stenden hogeschool ontvangt voor de oprichting van het ETIsubsidie van het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) enPieken in de Delta (PiD). De provincies Friesland en Drenthe en degemeenten Leeuwarden en Emmen zijn bovendien cofinancier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK