Weg vrij voor Flevohogeschool

Nieuws | de redactie
6 november 2009 | De ministerraad steunt de dubbelstad-Amsterdam-Almere. Het kabinet gaat meebetalen aan een hogeschool in Almere. Wethouder Martine Visser van Almere hield op ScienceGuide al een vlammend betoog voor een hogeschool in haar stad: “Hoger onderwijs hebben we in deze stad hard nodig, zeker als we doorgroeien naar 365.000 inwoners.”

Hoewel hogeschool Windesheim van plan is een vijftal opleidingenvan de HvA in Almere over te nemen, is het ook nadrukkelijk debedoeling aan deze nieuwe hogeschool een couleur locale tegeven, zo zei Visser in vraaggesprek metScienceGuide. “Almere is geen Zwolle maar ook geenAmsterdam, een hogeschool hier moet passen bij Almere.” De gemeentezet in op zo’n 7000 studenten als perspectief voor over 15jaar.

De Albert Cornelissen brug

Bij de top 10 van de kennissector van 2009 hadScienceGuide trouwens de nieuwe voorzitter van ‘Almere-HOkandidaat’ Windesheim om die reden meteen in de tip 5 gezet: “Tweehonden vochten om één been, Windesheim ging er mee heen. De nieuwecollegevoorzitter gaat vanuit Zwolle het hogeronderwijs in Almere uitbouwen en inrichten. Deze stad snakt naar eenhoogwaardiger, kennisintensiever profiel dan dat van devluchtstrook van Amsterdam.

Boeiend om te zien hoe een voormalige universitaire decaan alshbo-voorzitter zo’n slaapstad moet voorzien van kwaliteit en eenkrachtig kennisprofiel. Als hem dat lukt, zouden ze die te bouwenmegaverbinding over het IJmeer de ‘Albert Cornelissenbrug’ moetennoemen.”

Kader mis je in deze stad

Het gesprek met wethouder Visser bouwt daar op voort.

In 2006 nam het gemeentebestuur zich voor in 2010 4000studenten te hebben en 5 nieuwe opleidingen. Hoe staat het met dieambitie?

“Die ambitie kwam voort uit een ander soort model, gericht opgeleidelijke groei. De Hogeschool van Amsterdam was van plangeleidelijk aan meer opleidingen in Almere te starten. We zijnoverigens ook blij met de 5 opleidingen die ze hier gestart hebben,die hebben ons veel gebracht. Maar ze hebben ons niet de gewenstebreedte gebracht.

Toch gaan we wel door. Ik ken geen enkele andere stad inNederland met bijna 200.000 inwoners die geen brede hogeschoolheeft. Ik was hiervoor wethouder in Groningen, een stad met eenvergelijkbare grootte. Daar zie je dat het maatschappelijk leven envrijwilligerswerk gedragen wordt door vele studenten, pasafgestudeerden en bijvoorbeeld docenten. Dat kader mis je in dezestad. Zeker als het kabinet onze plannen goedkeurt om door tegroeien naar een stad van 350.000 mensen, dan hebben we hogeronderwijs hier in de stad hard nodig.”

Welke lessen hebt u getrokken uit de terugtrekkendebewegingen van de Hogeschool van Amsterdam?

“Wat daar misgelopen is, had met positionering te maken. Onzeopleidingen waren te vinden in folders van de Hogeschool vanAmsterdam. Maar als je als scholier de moeite neemt folders tebekijken van de Hogeschool van Amsterdam, dan wil je waarschijnlijktoch al naar Amsterdam.

Wil je hier een hogeschool neerzetten, dan zul je hier echt eeneigen merk moeten neerzetten. Almere is geen Amsterdam. Het is eenjonge stad waar alles uit het niets is opgebouwd. We hebben veelpioniers, het hoogste percentage zzp’ers in het land en veelinnovatie. Daar zul je als hogeschool op moeten aansluiten. MetWindesheim hebben we het daar ook over gehad. Ik weet dat die hiereen dependance willen neerzetten die op den duur een zelfstandigehogeschool wordt, die echt bij Almere past. Almere is geen Zwolle,dat weet Windesheim ook.”

Achteraan sluiten vanuit de polder

Willen jonge mensen wel in Almere studeren?

“We hebben examenkandidaten van havo en vwo in Almere gevraagdof ze ook in Almere zouden willen studeren. Daar kwam uit dat 60%daarvoor zou voelen als hun opleiding naar keuze hier zou wordenaangeboden. Met name onder emanciperende allochtonen is eroverigens veel behoefte om in Almere te kunnen studeren. Hun oudershebben hier vaak een eigen huis gekocht en een bestaan opgebouwd.Zij hebben grote aarzelingen om terug te gaan naar Amsterdam, zewillen liever in Almere studeren. Overigens hebben we ook nog eenachterland in de provincie, en we denken zelfs studenten uit hetGooi aan te kunnen trekken.”

Waarschijnlijk ook om die reden ziet bestuursvoorzitter GeriBonhof van de Hogeschool Utrecht een Flevohogeschool niet zozitten. Ze heeft geroepen dat die in een tijd van bezuinigingenmaar geen bekostiging moet krijgen.

“Dat is een terugkerend probleem van de polder. We moeten allesvanuit het niets opbouwen, sluiten altijd achterin de rij aan. Erwonen hier een half miljoen mensen, die kunnen niet wonen in eenleeg gebied. Dan kunnen ze op het vasteland wel 100 keer roepen datze de oudste rechten hebben, maar de mensen hier hebben ook rechtop voorzieningen.”

Probeert u gewoon zoveel mogelijk opleidingen naar Almere tekrijgen, of houdt u ook rekening met het profiel van destad?

“We hebben gekozen voor een breed profiel. We willen dat allemainstream opleidingen hier zitten, zodat we tegen de scholierenkunnen zeggen: als je in Almere wilt studeren, dan kun je hierterecht. Daarnaast kijken we bij de opzet van nieuwe opleidingenook naar het sociaal-economische profiel van de stad. Neembijvoorbeeld opleidingen als verkeerskunde, logistiek enopleidingen in de gezondheidszorg. Die zijn heel relevant in dezestad.”

UvA(lmere)?

Zijn er ook plannen voor een Universiteit vanAlmere?

“De UvA bood hier een bacheloropleiding Gedrag en Samenlevingaan. Die hebben ze stopgezet vanwege een te laag aantal studenten.Daarmee is dat hoofdstuk gesloten. We werken eerst aan het hbo inAlmere. Zo lang dat nog niet goed staat, is het een moeilijkverhaal om een universiteit hierheen te halen.

Wel hebben we een aantal academische instituten binnen de stad,zoals het International New Town Institute. Voor de kennis van datinstituut is inmiddels belangstelling tot in China, Brazilië enIndia. Binnen specifieke niches doen we dus internationaal al mee.Ook zijn we in gesprek met internationale universiteiten oversamenwerking in de vorm van uitwisselingen, summer courses endependances.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK