Zweden: ‘Alleen kwantiteit als je kwaliteit levert’

Nieuws | de redactie
10 november 2009 | Als EU-voorzitter trekt Zweden flink aan meer kennisuitwisseling over het stimuleren van de bètatechnische studies. ScienceGuide sprak de zware ‘scouting-delegatie’ die rondtrekt langs de best practices in Europa. ‘Keep spreading the Dutch experience, like Bètamentality.’

Het internationale Bètatechcongres van november 2008 inAmsterdam heeft een aanzienlijke doorwerking. In allerlei EU-landenzijn de daar gepresenteerde conclusies en ervaringen op de agendagekomen. Het Platform Bèta Techniek moet de lessen uit Nederlanddaar regelmatig komen presenteren. Dat is ook de boodschap van deZweedse EU-voorzitter voor de komende jaren.

“Voor ons Europees voorzitterschap is het onderwijs een belangrijkpunt. De minister is daar zelf ook een pleitbezorger van.” Descouts gaan daarom langs alle relevante platforms, zoals die inDenemarken en ons land. Ook kijken zij naar succesvolle landen alsPortugal.

Productieve overeenkomsten

“We look at the productive similarities,” zeggen de Zweden tegenScienceGuide. Dat heeft meer lessen te bieden dan het inkaart brengen van verschillen in Europa op dit terrein. Daarom ishet bezoek aan het Platform Bèta Techniek in Nederland voor henbelangrijk. “Het bewustzijn van de mensen in en rond het onderwijsis juist hier een belangrijk punt. Want overal in Europa zien wedat er sprake is van een dubbel tekort: dat aan de instroom inopleidingen én dat aan de belangstelling van jongeren en hun bredeomgeving.”

Bij de concrete overeenkomsten zien de Zweden “the culture ofconsensus.” Wat in ons land polderen heet, is bij hen meersamengevat in het streven naar nationale consensus. Zij zien ditvoor heel de EU als een wereldwijde opdracht en de successen vanNederland in de aanpak en inhoud van werk van Platform BètaTechniek achten zij een rolmodel. Dat de Zweedse voorzitter van detopondernemersclub bij Barroso juist Jet Net en Platform BètaTechniek als voorbeeld noemde voor die EU-aanpak, verbaast hen danook allerminst.

Dat Nederland met de aardgasbaten investeert in deze lange termijnaanpak, is ook voor anderen in Europa een voorbeeld. “Money is thelubricant in this strategy effort.” Het verplicht alle stakeholdersook zelf een bijdrage te leveren en mee te investeren, zo stellende Zweden vast.

Eyeopener

Uit de observaties van de Zweedse scouts springen er nu al enkeleuit. Ten eerste is de achterstand van meisjes bij de instroom in deopleidingen een verschijnsel dat in heel Europa aan de orde in.Maar het staat in een veel breder kader. Er zijn allerlei groepen,ook onder jongens, die de traditionele aanpak enwervingsactiviteiten nooit bereiken.

Daarbij is de PBT-publicatie Bètamentality een belangrijkeeyeopener. “Je ziet met die analyse van de verschillende blikveldenen achtergronden van jongeren hele groepen in het onderwijs, onderstudenten, die de bètatechnische opleidingen niet weten tebereiken. En dat terwijl zij naar hun onderwijsprestaties enbelangstelling daar ook prima hun plek zouden kunnen vinden.”

De tweede in het oog springende observatie is daarom dat dekwantitatieve doelstellingen bij instroom en studiesucces alleenzullen helpen als er ook kwalitatieve doelstellingen wordengehanteerd. De Zweden wijzen daarbij op de steun van allestakeholders als aspect daarvan, zoals deze in Nederland aan deorde is. “Je krijgt alleen kwantiteit als je kwaliteit levert. Keepspreading this Dutch experience.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK