€750 mln klimaatonderzoek

Nieuws | de redactie
17 december 2009 | Nederlandse kennis trekt het grote klimaatproject van Barroso's EIT. De UU en andere kennisorganisaties in bedrijfsleven en hoger onderwijs kunnen hiermee ongeveer €750 mln gaan besteden voor innovatie en kennisprogramma's rond klimaatverandering.

Het Climate Knowledge and Innovation Community (ClimateKIC) is een pan-Europees consortium waarinNederlandse universiteiten, kennisinstellingen, bedrijven enoverheden een leidende rol spelen. Het “Climate Knowledge andInnovation Community” (Climate KIC) is een van de drie initiatievendie de EIT vandaag heeft aangekondigd. De andere twee betreffenduurzame energie en informatie- en communicatiemaatschappij.

Vier thema’s binnen Climate KIC

Het Climate KIC-programma bundelt de expertise van eenaantal partners van wereldklasse, in hun doel een fundamenteleverandering te weeg te brengen in de Europese innovatiecapaciteitop het gebied van klimaatverandering. Dit heeft betrekking op hoewe produceren, distribueren en consumeren, waar en hoe we wensen televen en te reizen, en hoe we kunnen voldoen aan eisen van energie,voedsel en water in de context van het milieu.

Climate KIC stimuleert interacties tussen Europees onderzoek,onderwijs, overheden en businessinnovatie op het gebied vanklimaatverandering, met daarbij speciale aandacht voor vierthema’s: het monitoren van klimaatverandering, overgang naar lageCO2-uitstoot in steden, watermanagement, en CO2-vrijeproductiesystemen.

Het doel is om een generatie van klimaatveranderingondernemers tecreëren, die de multidisciplinaire deskundigheid in huis zullenhebben om economisch, milieukundig en sociaal duurzame producten endiensten te ontwikkelen ter aanpassing aan de effecten vanklimaatverandering. Verder worden ook roadmaps gemaakt voor hetontwikkelen van strategieën voor langetermijninvesteringen enstimulering van innovatie in het midden- en kleinbedrijf.

Grote investeringen

Het EIT is gevraagd 120 miljoen euro bij te dragen. Departners gezamenlijk zullen ongeveer het vijfvoudige bijdragen,zodat de komende vier jaar ongeveer 750 miljoen euro kan wordenbesteed aan een range van innovatie- en onderwijsprogramma’s.

Over de precieze EIT-bijdrage wordt echter nog onderhandeld. Het isde eerste keer dat bedrijven en overheden uit verschillendesectoren en wetenschappelijke experts samenwerken in eengrootschalig initiatief voor innovatie op het gebied van deklimaatverandering.

“We zijn buitengewoon verheugd dat we geselecteerd zijn voor dituitermate belangrijke initiatief dat de volgende generatie vanondernemers en technici zal voorzien van innovatief gereedschap endat ook een nieuwe manier van denken en praktijk in gang zalzetten”, zegt UU-hoogleraar .dr. Bert van der Zwaan, interim-CEOvan Climate KIC.

Nederlandse en buitenlandse samenwerking

In Climate KIC werken voor Nederland de UniversiteitUtrecht, TU Delft en Wageningen UR samen met TNO en Deltares.Verder nemen ook de stadhavens Rotterdam en de provincie Utrechtdeel. Van het Nederlandse bedrijfsleven doen Shell, DSM en Schipholmee. Nederland zal in het internationale consortium vooral leidendzijn op het gebied van watermanagement, duurzame productiesystemenen klimaatneutrale steden.

De buitenlandse co-locaties worden eveneens aangevoerd doortopuniversiteiten, zoals ETH in Zürich, ParisTech in Parijs,Imperial College in Londen, en Potsdam Institute for ClimateResearch in Berlijn. De private partners zijn: Bayer, BelugaShipping GmbH, Cisco, DSM, EDF, SAP, Schiphol, Shell, Solar Valley,and Thales. Climate KIC brengt ook zes grote Europese regio’s bijelkaar waar eco-innovaties getest kunnen worden.

Pionierende onderzoeksprojecten

Onder de vele klimaatuitdagingen waar Europa mee kampt, isbijvoorbeeld de vraag hoe CO2-emissie op lokaal niveau is te meten.Het project “CarboCount” bijvoorbeeld, heeft tot doel instrumentenen mechanismen te ontwikkelen voor het meten en verifiëren vanuitstoot van CO2 vanaf het niveau van bedrijven tot steden en dehele planeet.

Doel is een standaard te ontwikkelen. Dit vereist een nieuwesamenwerking tussen bedrijven die zich bezighouden met deontwikkeling van sensor- en observatietechnologieën en degenen diezich bezighouden met modelleren en accounting. “Een heel sterk puntvan het KIC-initiatief is dat wij met al onze Europese partners instaat zullen zijn om oplossingen te ontwikkelen die in de heleinnovatieketen kunnen worden geïntegreerd”, aldus prof. Van derZwaan.

Kennis- en innovatiegemeenschappen

KIC’s worden financieel ondersteund door de EU, die tot2013 beschikt over een budget van meer dan 300 miljoen euro, endoor private partners die deelnemen in een KIC. KIC’s hebben eenlevensduur tot maximaal 15 jaar. Dit om een midden- enlangetermijnperspectief voor het partnerschap te garanderen.

EIT-voorman Martin Schuurmans zegt hierover: “Today is agreat day for innovation in Europe. With the selection of the firstthree Knowledge and Innovation Communities, the European Instituteof Innovation and Technology marks the starting point of a newapproach to innovation and knowledge sharing.

The KICs will be our test-beds for an entirely new type ofcollaborations across the innovation web, bringing together ourmost excellent resources from higher education, research, businessand entrepreneurship. Through the KICs we want to generate realimpact in terms of new business creation, entrepreneurship andsocietal benefit.

Over the past months, universities, research centres,technology transfer organisations, big industry and smallerbusinesses have come together – in a probably unprecedented manner- to present their proposals for the first KICs. In the GoverningBoard we were extremely impressed with the response to the call forKICs, as the proposals showed a high level of commitment fromstakeholders across Europe and from all over the innovationweb.

The firm interest in the opportunities offered by the EIT and itsKICs across the three priority areas of the call – climate changemitigation and adaptation, sustainable energy and futureinformation and communication society – also proofs to us thatthere is a real need and a real momentum for this initiative.

T
hen selecting the first KICs, our overriding criteriafor our decision were leadership and excellence. The KICs’ ultimatereal-life success and impact will clearly depend on a number of keyelements: co-locating people from across the innovation chain towork closely together, clear leadership and a ‘can do’ approach, aswell as entrepreneurship and a real commitment from the privatesector.

Today’s decision is only the starting point of ourcommon effort to turn the KICs into a true success for Europe andits citizens. It is now our foremost task in the EIT to get theKICs energised by mid next year and to immediately start asubstantial learning process based on the wealth of knowledge andgood ideas that has been put into all the proposals.

The EIT will help the KICs launch their activitiesimmediately. We must get down to action now. Let us shape Europe’sinnovation future together.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK