Forse bezuiniging bij Fontys

Nieuws | de redactie
14 december 2009 | Marcel Wintels bevestigt nu berichten over bezuinigingen op Fontys. Hij moet €40 à 50 miljoen per jaar ombuigen. Op ScienceGuide licht hij toe waarom. Er was sprake van een te ver doorgevoerde onderwijsvernieuwing en een te centrale aansturing. Wel blijkt Fontys ruimte te hebben om €15 mln te steken in een nieuwe sportschool.

In een opiniestuk schrijft de Fontys-voorziter over de ingrepen,waartoe hij en zijn bestuur zich genoodzaakt zien. Dit bleek al uithet eerdere artikel van ScienceGuide over bezuinigingen op delectoraten. Wintels meldt onder meer dat “een tiental instituten aljaren een exploitatietekort van zo’n € 10 a 15 miljoen veroorzaakt.Geen enkele organisatie kan zich dat permitteren. Ook Fontysniet.”

Daarom trekt de hogeschool zich onder meer geheel terug uit zijnsociaal-werk-opleiding locatie in Amsterdam en concentreert eengroot deel van haar aanbod in Limburg, dan wel draagt deze over aande concurrentie in die regio. Bij de duizend mensen in de centralediensten van Fontys moet zo’n 20% opstappen. Dat levert €20 mln opvoor ‘onderwijsuitvoering, zo stelt Wintels.

Het artikel van Marcel Wintels leest u hier:

‘Een aantal beslissingen van Fontys Hogescholen heeft onlangsveel media-aandacht gehad. Logisch, een grote hogeschool alsFontys, met circa 4.000 medewerkers en 38.000 studenten, is vangrote maatschappelijke betekenis. Daar hoort wat ons betreft, alsrelatief nieuw bestuur van Fontys, toelichting en verantwoordingbij. Vandaar dit artikel, om onze beleidslijn en keuzes toe telichten.

Dalend marktaandeel, hoge uitval

Fontys is een van de grootste hogescholen van Nederland. Met eenmooie geschiedenis, veel goede opleidingen en gemotiveerde,bevlogen medewerkers. Om die rol ook de komende tien jaar te kunnenvervullen is er echter het nodige te doen.

Door minder instroom en hoge uitval is de afgelopen vijf jaarhet marktaandeel van Fontys met bijna 10% gedaald. Veroorzaaktomdat de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie oponderdelen niet meer goed (genoeg) was. Dat leidde tot terechtekritiek van studenten, ouders, toeleverende scholen, maar ook vandocenten zelf. Een te ver doorgevoerde onderwijsvernieuwing en eente centrale aansturing lagen daar mede aan ten grondslag.

En terwijl het studentenaantal kromp, stegen de kosten vanondersteunende diensten, staf en overhead. Op alle terreinen, ookdie van huisvesting. Minder studenten betekent minderoverheidsbekostiging. De ratio’s tussen de uitgaven voor onderwijsen ondersteuning verslechterden. Met alle financiële problemen vandien. En daarmee kwam ook de onderwijskwaliteit onder druk.

Beschikbare meters beter benutten

Onze doelstelling is dat binnen twee tot drie jaar alleopleidingen van Fontys tot de beste van Nederland behoren. Datbetekent: intensief, uitdagend, boeiend en goed georganiseerdonderwijs. Daar willen we in investeren. Alles wat daar niet directaan bijdraagt staat ter discussie. En de volgende context isdaarbij van belang:

–        De verhouding tussenonderwijspersoneel (57%) en ondersteunende medewerkers (43%) isniet goed. Wij streven naar een verhouding 2/3 – 1/3.

–        We reorganiseren de(centrale) ondersteunende diensten, waar bijna duizend mensenwerken. We brengen deze met 20% terug. Deze bezuiniging, opjaarbasis bijna € 20 miljoen, komt beschikbaar vooronderwijsuitvoering.

–        Dehuisvestingslasten, ruim € 46 miljoen, zijn te hoog. De beschikbaremeters moeten beter benut worden. Locaties die daardoor vrij komenstoten we af. We streven naar een besparing op huisvestingslastenvan uiteindelijk zo’n € 10 miljoen op jaarbasis.

–        Hetbekostigingseffect van het verlies van marktaandeel van deafgelopen vijf jaren geeft een frictie van circa € 10 miljoen.

–        Een tientalinstituten veroorzaakt al jaren een exploitatietekort van zo’n € 10a 15 miljoen. Geen enkele organisatie kan zich dat permitteren. OokFontys niet. Elk instituut moet dus een sluitende exploitatie gaanrealiseren.

Geen duidelijke meerwaarde

Fontys kiest ondubbelzinnig voor focus op hoge kwaliteit vanonderwijs, in een professionele organisatie en regionale omgevingwaarin Fontys als kennisinstelling stevig is ingebed en leidend is.En dat binnen een gezond financieel beleid. Dat betekent dat erkeuzes gemaakt worden met merkbaar consequenties:

–        We trekken ons teruguit een prachtige, maar kostbare locatie in Amsterdam.

–        We hebben onzevestiging in Roermond overgeheveld naar Sittard en gaan in ZuidLimburg samenwerken met Hogeschool Zuyd.

–        We beëindigenprojecten en activiteiten die geen duidelijke meerwaarde voor deopleidingen hebben.

–        We doen eeninvestering van € 15 miljoen in één nieuwe Sporthogeschool inEindhoven waarmee we topkwaliteit voor heel Zuid Nederland bieden.In verbinding met het Centrum voor Topsport en Onderwijs. Zouden wedeze hoge investering in infrastructuur op twee verschillendeplaatsen doen (Tilburg en Sittard), dan zou dat wel tot dubbelelasten maar niet tot dubbele kwaliteit leiden.

–        Het instituutSociale Studies gaat een tekort van € 1.5 miljoen oplossen doorvermindering van overheadkosten en huisvestingskosten, waardoorniet of minder op docententijd bezuinigd hoeft te worden.

Niet alles kan meer

Zo staan we, binnen een exploitatie van totaal € 330 miljoen,voor een zeer stevige ombuiging van circa € 40 à 50 miljoen opjaarbasis. Noodzakelijk om te komen tot een gezond financieelmeerjarenperspectief. Maar vooral ook om meer te kunnen investerenin het hart van Fontys: de onderwijsuitvoering. Goedeopleidingsprogramma’s, hoge kwaliteit en inzet van docenten,intensief onderwijs met veel contacturen, een uitdagendstudieklimaat en een duidelijke structuur en goede organisatie. Delat gaat omhoog, bij onszelf en de studenten.

We zijn op de goede weg. De studenttevredenheid neemt toe enligt nu ongeveer op hetzelfde niveau als die van ons omliggendehogescholen. De instroom is sinds september 2008 met 13%toegenomen. De ombuigingen en reorganisatie hebben steun eninstemming van de centrale medezeggenschapsraad.

Het betekent dus dat niet alles meer kan, dat we keuzesmaken.

Onze focus is helder: investeren in hoge kwaliteit vanopleidingen binnen een gezond financieel beleid. En dat vraagtbezuinigingen, forse ombuigingen en herprioritering van inzet vanmiddelen. Dit alles in het belang van studenten, beroepenveld,medewerkers en zeker ook de omgeving en de steden waarin wij zo’nbelangrijke plaats willen blijven innemen!

Namens de Raad van Bestuur van Fontys Hogescholen, MarcelWintels, voorzitter


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK