Hamer: Mijn motie is geen gekkigheid

Nieuws | de redactie
9 december 2009 | Nederland naar de top 5 van kennisnaties? Hoe dan? PvdA-fractieleider Mariëtte Hamer liet kenners haar bekende motie uitdiepen. Het HO en haar partijgenoten Bos en Plasterk kregen huiswerk mee. “Voor de top moet je jongeren uitdagen tot het willen kunnen leren. Maar moet je dan ook niet durven kiezen en selecteren?”

Hamer onderstreepte dat de Kamerbrede steun en de lange termijnambitie in de motie grote betekenis hebben. “Dit betekent dat hetook voor andere, volgende coalities telt. Er zullen in volgendekabinetten opnieuw partijen zitten die deze motie steunden. Vanlinks tot rechts.” In een artikel opScienceGuide met collega’s uit de Kamer diept zij haarbetoog nog nader uit.

Lange termijn

Het kabinet-Balkenende noemde Hamer in de eerste van haardebatreeks ‘Mariëtte Markeert’ “het eerste kabinet dat wij op dezeambitie aanspreken. En vele kabinetten hierna zullen we zoaanspreken, want het gaat hier om een langetermijninvesteringsagenda.” Plasterk is na Hermans en Van der Hoeven dederde minister op rij die Hamer hier voor uitdaagde, zo herinnerdezij haar toehoorders. “Dat liep eerder dus niet erg. Ondanks datPlasterk veel heeft gedaan op dit punt, zoals voor de leraren enhun positie en salarissen, heeft dat nog niet het karakter van eenlangetermijn investeringsagenda. Nu hebben we met de motie dus weleen heldere formulering van waar die zich op richten moet.”

LevenLangLeren

Krachtige steun kwam van de uitgenodigde experts voor hetinvesteringsaccent op levenlangleren bij -om te beginnen- docenten.”Deze professie staat onderaan bij de bestedingen voor bijblijvenen herscholing. Als docenten dat al niet graag blijken te doen inde praktijk, hoe moeten anderen gedurende hun loopbaan daar danover denken?” Bovendien is het jeugdonderwijs als eenzijdigeoriëntatie van het beleid en van deelnemers zelf passée. 40% van deROC-studenten is ouder dan 23 jaar, onderstreepte IP-lid enROC-voorzitter Kees Tetteroo.

Om de Top 5 waar te maken moet de uitval drastisch omlaag.Alternatieve leerroutes moeten dan usance zijn in plaats vanuitzonderingen die ‘vooruit dan maar’ gemaakt kunnen worden.”Stapelen mag gelukkig weer,” grapte Hamer. “Maar laat het dan ooktoe in de praktijk, maak dat studenten het ook gewoon gaan doen,”riep zij vmbo, mbo en HO-bestuurders op.

Welke prioriteiten?

Hierna kwam de prioriteit voor leraren en de eigen inzet vanstudenten op tafel. PO-voorzitter Kete Kervezee verklaarde het’een schande te vinden’ dat leraren vaak veel te eenzaamopereren en verzuipen zonder teamrol. Ook de afwezigheidvan ouders passeerde de revue. “Neem je die niet mee, dan zijn alleinvesteringen weggegooid geld,” aldus Jasper Tuytel, voorzitterHogeschool Rotterdam.

Joeri van den Steenhoven, Nederland Kennisland, droeg vervolgensHamer op het hart om haar motie met grote plannen vorm te geven.”Stop met hapsnap acties en leg je toe op langetermijnprogramma’s à la Leerkracht. We horen nog te veelboodschappenlijstjes uit het onderwijs om zulk hapsnap beleid op teroepen en weinig leiderschap dat zelf initiatief neemt.”

‘Vraag maar aan je baas!’

Toen aan het slot een ambtenaar van Financiën zich meldde envroeg: “Maar hoe gaan we die Top 5 ambitie bekostigen?” reageerdeHamer direct en gevat: “Vraag dat maar aan je baas.” Ze lichtte ditlater wel even toe en zei: “De motie is ook om een doel, een missiete formuleren. Er is veel wantrouwen in ons land. Dus ook inonszelf, ook in het onderwijs! Juist daar kan men zijn ambitie nustellen en mensen weer in zichzelf laten geloven en in wat zijkunnen. Dat is ook het soort leiderschap dat Joeri terechtaansneed.”

Daarom ziet Hamer haar motie als een drietrapsraket met vooralimpact voor een lange termijn en voor perspectief. Tot maart 2010wil zij drie stappen zetten naar antwoorden op de vragen: ” Wat is’Top 5′ dus concreet? Hoe kom je daar dan? En wat heb je dan nodigom dit waar te maken?” Daarmee kan zij dan deheroverwegingscommissies en het kabinet “aanspreken voor dielangere termijn om dat dan ook waar te gaan maken. Als eerste ineen lange reeks kabinetten, want zo’n investeringagenda is voor eenreeks van jaren.”

Lees hier hetartikel van PvdA-Kamerleden Hamer, Kraneveldt, Besselink en Deplawaarin zij hun drie hoofdopdrachten voor het onderwijsuiteenzetten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK