Ieder talent telt

Nieuws | de redactie
9 december 2009 | De Motie-Hamer krijgt steeds meer vorm. PvdA-Kamerleden Hamer, Kraneveldt, Besselink en Depla ontvouwen op ScienceGuide drie hoofdopdrachten voor het onderwijs. Zij stellen de leraar centraal en zetten in op versterking van de basis en excellentie aan de top.

Het Gelijkheidsideaal zit in de haarvaten van de Nederlandsesamenleving. En terecht. Ons land is groot geworden doordat steedsmeer mensen een eerlijke kans hebben gekregen zichzelf teontwikkelen. Goed onderwijs is daarbij onmisbaar. En dus moetenonze scholen (weer) tot de beste scholen van de wereld behoren. Dieambitie is door de politiek tijdens de afgelopen PolitiekeBeschouwingen ook nadrukkelijk vastgelegd in de motie Hamer. Juistnu we in economisch zwaar weer zitten, moeten we onze basisversterken. Het is ongelooflijk belangrijk dat we in deze crisis desamenleving ook perspectief bieden op verbetering.

Dat gaat niet zonder slag of stoot, want nog steeds staat hetprincipe van gelijke kansen onder druk. Nog steeds hebben kinderenuit achterstandswijken minder kans op goed onderwijs. Nog steedsvallen te veel scholieren vroegtijdig uit.

Kwaliteitsimpuls voor onderwijs

Voor de PvdA telt ieder talent. Daarom werkt Ronald Plasterkhard aan de verbetering van het onderwijs. Met zijn actieplanleerkracht heeft hij een omslag gemaakt. De leraar staat weercentraal, er wordt hard gewerkt aan het versterken van debasiskwaliteiten van leerlingen en de strijd tegen schooluitvallevert steeds meer resultaat op. Die versterkte basis moeten we nuuitbouwen. Samen met leraren, leerlingen, ouders, schoolbestuurdersen ook andere politieke partijen willen we onze scholen een verderekwaliteitsimpuls kunnen geven.

De afgelopen maanden hebben we met veel mensen gesproken. Opbasis daarvan hebben we 3 hoofdopdrachten geformuleerd:

1. Verbeter de kwaliteit van leraren en hettaal- en rekenonderwijs.
2. Zorg dat ieder talent benut wordt.
3. Zet in op wetenschappelijk toponderwijs.

De lerarenacademie

Om met het eerste punt te beginnen. Goed onderwijs beginten eindigt met een professionele en bevlogen docent voor de klas.Die docent moet zich gewaardeerd voelen. Dit betekent dat hij/zijeen fatsoenlijk salaris verdient en dat de leraar de ruimte krijgtte doen waar die goed in is; lesgeven. Daarmee is het kabinetbegonnen. We kunnen echter ook nog extra een sprong maken. Dekwaliteit van de lerarenopleiding moet daarom omhoog en bijscholingvan docenten moet een vanzelfsprekendheid worden.

Daarom willen we een recht op leren voor leraren. Datkan door een lerarenacademie te starten. Daar kunnen alle lerarenhun basisvaardigheden bijspijkeren en updaten. Voor hen die nog eenstapje verder willen moeten er mogelijkheden komen om daarbovenopexcellentie programma’s te volgen. Zo krijgen we de topleraren diewe nodig hebben. En ja, extra kwaliteit mag ook beloond worden.

Goed rekenen, lezen en schrijven zijn een pure noodzaak voor eensuccesvolle schoolcarrière . Daar zet Sharon Dijksma nu vol op in.Dat is hard nodig ook. Op dit moment staan we in de ranglijst vanOESO-landen 13e. Dat moet op z’n minst een 5eplek worden. Dat lukt alleen als achterstanden rap wordenweggewerkt. Dus moeten alle kinderen met een taalachterstand op 2jarige leeftijd naar de voorschool en moet er op alle niveaus en inalle leeftijdsgroepen extra aandacht komen voor taal enrekenen.

EHBO-brigade voor zwakke scholen

Ons tweede hoofdpunt luidt dat ieder talent moet wordenbenut. Het onderwijs is altijd de emancipatiemachine bij uitstekgeweest. Helaas hapert de motor. In achterstandswijken gaan nogsteeds veel minder kinderen naar HAVO of VWO dan het gemiddelde indiezelfde stad. Daarom zetten we extra in op het bieden vanmaatwerk voor kinderen in deze wijken en op toponderwijs, zodat ookzij gelijke kansen hebben om hun talenten te benutten. Extraonderwijstijd, inclusief sport en culturele vorming is daarbij vangroot belang.

Uiteindelijk komt het hier op neer: je postcode moet nietbepalen naar welk type onderwijs je gaat. Daarom steunen we ook deaanpak van Lodewijk Asscher in Amsterdam. Hij maakt de prestatiesvan scholen openbaar en biedt scholen extra hulp als zij dit nodighebben. We moeten ambitie tonen: als je meer geld geeft omachterstanden weg te werken accepteren we geen lagereprestaties.

Wij willen naar zijn voorbeeld nu ook landelijk zwakke scholensteunen door ze met gerichte intensieve hulp veel sneller uit hetslop te trekken. Dat kan door een EHBO brigade met topleraren enschoolhoofden in het leven te roepen. Zij kunnen ingrijpen opzwakke scholen voordat ze echt dreigen af te zakken. Dat is hardnodig, omdat er anders kostbaar talent verloren gaat.

Aanval op uitval

Dat geldt ook voor vroegtijdige schoolverlaters. Zijverkwanselen hun talent en hebben een grotere kans op werkloosheid.Daarom wil het kabinet hun aantal halveren. Maar daar houdt hetvoor ons niet op. De ambitie van de PvdA is dat het aantalvoortijdig schoolverlaters in 2020 is gedaald tot maximaal 20.000.Uiteindelijk geldt het principe: “Iedere vroegtijdig schoolverlateris er één te veel”. Bovendien moeten jongeren juist wordengestimuleerd op school te blijven als er geen zicht is op werk.Mede daarom worden mogelijkheden om te stapelen en door te stromenvergroot. Iedereen moet de kans krijgen het beste uit zich zelf tehalen. Dat betekent overigens ook dat ouderen een leven lang moetenkunnen blijven leren.

Verschil in de top

Dan ons laatste punt. We kiezen voor excellentie in hetHoger en wetenschappelijk onderwijs. Dat betekent dat wewetenschappelijke en onderwijskundige prestaties ook serieus nemenen diversiteit daarin vooral aanmoedigen. Als alles immers ongeveerhetzelfde moet zijn, is er nergens echt noodzaak tot topprestatie.Initiatieven als de classificatie van hoger onderwijs in Europeesverband zijn daarbij een pluspunt. Ook onderzoekers in HBO, WO enbedrijven die topprestaties leveren moeten we optimaal kansenbieden door te groeien en netwerken uit te bouwen. Hierin mogen webest het verschil erkennen. Niet elke onderzoeksgroep ofuniversiteit kan tot de top van de wereld behoren. Maar alsNederland moeten we willen dat enkelen dat zeker wel doen. Daaromstreven we er naar dat minimaal één universiteit structureel in detop twintig staat.

Langs deze drie hoofdopdrachten gaan we dus te werk. De ambitieis hoog: we willen (weer) de beste scholen van de wereld. Maar datgeldt ook voor de inzet: ieder kind, ieder mens verdient eeneerlijke kans het beste uit zich zelf te halen.

Mariëtte Hamer, Margot Kraneveldt,Marianne Besselink en Staf Depla

Meer over de motie-Hamer vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK