Kennisplatform voor taal

Nieuws | de redactie
4 december 2009 | Alle lerarenopleidingen kunnen gebruik gaan maken van een kennisplatform voor het stimuleren van taalontwikkeling.

Een leraar kan daarmee de taalontwikkeling van al zijnleerlingen effectief leren volgen en stimuleren. In het huidigeonderwijs is er bijna altijd sprake van taalheterogene klassen:sommige kinderen zijn meertalig, andere hebben eentaalachterstand.

Het Landelijk Expertisecentrum Opleidingen Nederlands enDiversiteit (LEONED) is een consortium van het HU-lectoraatLesgeven in de Multiculturele School, het Instituut voor Leraar enSchool en het Expertisecentrum Nederlands (beide aan de RUin Nijmegen). De afgelopen drie jaar heeft men meteen uitgebreid netwerk van opleiders en opleidingsinstituten ditdigitale kennisplatform opgebouwd. 

Referentieniveaus

Volgend jaar wordt wettelijk vastgelegd dat in alleonderwijssectoren gewerkt moet worden aan referentieniveaus taal enrekenen zoals voorgesteld door de adviescommissie DoorgaandeLeerlijnen Taal en Rekenen. De experts uit LEONED stellen dat hetessentieel is dat alle docenten hun verantwoordelijkheid nemen omde referentieniveaus voor taalvaardigheid te bereiken.

Daartoe is opleiding en professionalisering van docenten in allevakken en sectoren noodzakelijk. De website geeft opleidingen denodige ondersteuning en opleidingsmaterialen, waaronderpraktijkvoorbeelden,  een theoretische kennisbasis enspecifieke competentieprofielen.

Heterogene klassen

Het invoeren van de referentieniveaus voor taal in primair envoortgezet onderwijs vraagt om leraren die taalgericht ofteweltaalontwikkelend kunnen werken. Dat houdt in dat een leraar detaalontwikkeling van al zijn leerlingen effectief kan volgen enstimuleren.

In het huidige onderwijs is er bijna altijd sprake vantaalheterogene klassen: sommige kinderen zijn meertalig, anderehebben een taalachterstand. Dit vereist van leraren een taalbewustedidactiek. Vernieuwend in het Kennisplatform is ook dat de taalproblematiek en taaldidactiek door de sectoren heen op eeneenduidige manier worden beschreven, waar voorheen opleiders endidactici binnen hun eigen sector een uiteenlopendbegrippenkader hanteerden. Zo kunnen ook doorgaande leerlijnen doorde opleidingen tot stand worden gebracht.

Het  kennisplatform is te vinden vanaf 11 december op http://www.leoned.nl.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK