Meer vakkennis voor leraar

Nieuws | de redactie
7 december 2009 | Wat moet een docent kennen en kunnen? De Pabo’s en 2e graads lerarenopleidingen leggen dit voor de toekomst vast.

Pabo minimaal 10 uur per week reken- entaalonderwijs

Op de Pabo’s zorgt de nieuw vastgelegde Kennisbasis vooreen aanzienlijke toename van de studielast voor het reken- entaalonderwijs. Voortaan besteedt de student per week minimaal 5 uurper week aan rekenen en minimaal 5 uur aan taal. Na de propedeuseen aan het einde van de opleiding wordt voortaan getoetst ofstudenten voldoen aan de eisen die voortvloeien uit deKennisbasis.

Zonder het halen van deze in heel Nederland identieke toetsen wordthet onmogelijk de hbo-bachelor aan de Pabo met succes af te ronden.De toetsing van de Kennisbasis is zodoende gericht op het borgenvan de kwaliteit van de toekomstige onderwijzers op debasisschool.

De Algemene Vergadering van de HBO-raad beslootintussen dat Pabo-studenten zich tijdens hun studievergaand gaan specialiseren in het lesgeven aan het jonge, of juisthet oudere kind. De hogescholen beraden zich nog op de vraag of hetmoment van de specialisatie meteen bij aanvang van de studie, of nade propedeuse moet liggen.

Meer aandacht voor vakkennis

De tweedegraads lerarenopleidingen hebben voor vrijwelalle afzonderlijke schoolvakken per lerarenopleiding een eigenKennisbasis beschreven. De kennisbasis bestaat per schoolvak voor50% uit vakkennis van bijvoorbeeld Frans, of Wiskunde en voor 50%uit praktijkkennis zoals pedagogiek, didactiek en praktijkstages.In het totaal gaat het om 18 Kennisbases voor de 2egraads lerarenopleidingen in de verschillende middelbareschoolvakken.

Ook deze kennis zal na de propedeuse en aan het einde van deopleiding voortaan getoetst worden. Zonder het halen van deze landelijk ontwikkelde toetsen wordt afstuderen als 2egraads leraar onmogelijk. De aankomende periode zullen delerarenopleidingen de overige kennisbases vastleggen enimplementeren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK