Thriller in Kopenhagen

Nieuws | de redactie
3 december 2009 | Dr. Pita Verweij, biologe aan de UU, is straks de enige wetenschapster in de Nederlandse delegatie die reist naar de Klimaattop in Kopenhagen. Een blog van haar ervaringen en bevindingen zal via ScienceGuide te lezen zijn. ScienceGuide belde Verweij en vroeg naar haar verwachtingen over de top. “Het wordt een thriller!”

Na een uitvoerige sollicitatieprocedure wees de NederlandseVrouwen Raad (NVR) Pita Verweij aan als haar vertegenwoordiger bijde Klimaattop die van 7 tot 18 december zal plaatsvinden in deDeense hoofdstad. Binnen de selecte Nederlandseonderhandelingsdelegatie bevinden zich vier wetenschappers. Verweijis de enige vrouwelijke geleerde van die vier én de enige werkzaamvoor een universiteit. Via ScienceGuide zal zij berichten over haarervaringen in Kopenhagen.

Gefeliciteerd met uw plaats in de delegatie. Hoe bentu hier eigenlijk ingekomen?

Verweij: “Het gebeurt vaker dat er vanuit de NVR iemand in dedelegatie zit bij een internationale top om aandacht te vragen voorgenderaspecten. Eerlijk gezegd heb ik hier mij tot op heden nooitzoveel mee beziggehouden. Mijn expertise ligt op het gebied vanduurzaamheid, en dan vooral op het vlak van landgebruik enbiodiversiteit in Derde wereldlanden. Voornamelijk vanwege mijnkennis op dit vlak en mijn werk bij het Copernicus Instituut voorDuurzame Ontwikkeling en Innovatie ben ik door desollicitatieprocedure heengekomen.”

Wat zou er op de Klimaattop moeten worden bereikt volgensu?

Nou, ik hoop op een ambitieus en bindend akkoord met een goedearchitectuur. Hiervoor zullen landen als de VS, Canada, Australië,China en Rusland nog wel flink over de brug moeten komen. Huntargets moeten veel krachtiger.

Zelf zal ik mij onder andere inzetten voor een meer adequatefinanciering van adaptatie. Op het moment is het zo dat hetprincipe van ‘de vervuiler betaalt’ in de ontwikkelingslanden nietvan toepassing is. Inwoners van deze landen ondervinden nu aldagelijks de schadelijke effecten van klimaatverandering en dit zaldramatisch toenemen in de toekomst. Om hen te ondersteunen zullenextra gelden voor extra projecten beschikbaar moeten komen. Hierbijzal ik goed in de gaten houden dat dit dan wel echt additionelegelden zijn in plaats van de overheveling van financiering vanuitbestaande ontwikkelingsgelden.

Tevens heeft u een ‘genderopdracht’ waar u zich mee bezig zulthouden. Hoe zal deze eruit zien?

Vrouwen zijn kwetsbaarder voor klimaatveranderingen ennatuurrampen dan mannen. In ontwikkelingslanden zijn vrouwen mindermobiel en beschikken ze vaak niet over dezelfdecommunicatiemiddelen als mannen. Zo komt het dat bij, bijvoorbeeld,een tsunami of overstromingen vaak 70-80% van de slachtoffersvrouwen zijn. Nou zal ik mij niet primair in Kopenhagen op ditslachtofferschap richten hoor, maar meer op de kansen voor vrouwenop het gebied van adaptatie en mitigatie die het slachtofferschapzullen verminderen.

Wist je dat in Azië rond de 60 van de landarbeiders boerinnen zijn?In Afrika ligt dit percentage zelfs boven de 80%! Vrouwenproduceren de meerderheid van de gewassen in de wereld. Als we deagrarische sector willen verduurzamen in deze regio’s zullen we onsin het bijzonder moeten richten op, en rekening houden met,vrouwen. Vrouwen zijn de agents of change. Dit is ietswaar in de wetenschap te weinig aandacht aan wordt besteed, maarwat in Kopenhagen zeker zal moeten terugkomen.
 
Wat verwacht u straks in Kopenhagen aan te treffen?

Ik denk dat het enorm spectaculair wordt, een echte thriller!Er zullen verschillende sporen van onderhandelingen naast elkaarlopen waardoor de uitkomsten nog verre van vaststaan. Dit geldt ookop het gebied van gender.

Dat zullen dan spannende blogs van u worden. Waar gaat u overschrijven, weet u dat al?

Er is mij al verteld dat ik in ieder geval niet te specifiekin mag gaan op de standpunten van individuele landen. Ik heb watdat betreft wel enige geheimhoudingsplicht…

Pita Verweij
Pita Verweij

Meer informatie over Dr. Pita Verweij vindt u hier.
Meer informatie over de Nederlandse Vrouwen Raad en de klimaattopin Kopenhagen vindt u in dit persberichtvan de NVR.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK