Verdubbeling ‘opleiden in school’

Nieuws | de redactie
24 december 2009 | Met €17 mln extra wil OCW het aantal docenten dat direct in de scholen wordt opgeleid verdubbelen naar 8000 jaarlijks. Dat helpt meteen tegen het docententekort.

Om deze reden komt er jaarlijks 17 miljoen om aankomend docentenop te leiden op hun toekomstige werkplek: de school.Deze aanpak vormt de studenten van lerarenopleidingen vanhbo en wo direct voor klas. Zij worden daarbij intensief begeleiddoor zowel de school als de lerarenopleiding. 

Er zijn dit collegejaar ruim 50.000 studenteningeschreven in een lerarenopleiding aan hogeschool ofuniversiteit. Ongeveer 4000 van hen worden daarbij opgeleidvolgens het principe van ‘opleiden in de school’. Doelstelling vanOCW is het aantal deelnemende studenten in 2011 teverdubbelen naar 8.000 studenten per jaar.

Het zogenoemde ‘opleiden in de school’ verbetert volgensstaatssecretaris Van Bijsterveldt niet alleen de aansluitingtussen de lerarenopleiding en de praktijk, maar biedt tevens eenbijdrage aan het huidige lerarentekort: “een prachtig voorbeeld vanwederzijds leren.” Zij wijst er op, dat de betrokkenstudenten “tijdens hun opleiding direct meedraaien in de klaswaardoor ze de theorie makkelijker aan de praktijk koppelen en delerarenopleidingen sluiten op hun beurt beter aan op wat er in depraktijk gevraagd wordt.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK