Voor wie is de inspectie?

Nieuws | de redactie
10 december 2009 | Bij de ontvangst van de Han Leune-penning op 9 december zei hoogleraar Jaap Dronkers dat de inspectie zich primair op de belangen van ouders moet richten, en niet op die van overheid of scholen. “Je kunt immers niet twee heren dienen.” Inspecteur-generaal Annette Roeters diende Dronkers van repliek: “Ons belangrijkste aanspreekpunt is het bevoegd gezag van de school.”

Bij de ontvangst van de Han Leune-penning op 9 december zeihoogleraar Jaap Dronkers dat de inspectie zich primair op debelangen van ouders moet richten, en niet op die van overheid ofscholen. “Je kunt immers niet twee heren dienen.”Inspecteur-generaal Annette Roeters diende Dronkers van repliek:”Ons belangrijkste aanspreekpunt is het bevoegd gezag van deschool.”

Uit handen van inspecteur-generaal Annette Roeters ontving prof.Jaap Dronkers op 9 december in Rotterdam de prof. dr J.M.G.Leune-penning. Dronkers, hoogleraar ‘Sociale Stratificatie enOngelijkheid’ kreeg de penning voor zijn verdiensten op het gebiedvan het onderwijsonderzoek.

Dronkers pleitte er bij die gelegenheid voor dat de inspectiezich voortaan primair op ouders en leerlingen gaat richten. Deinspectie zou rechtstreeks aan de ouders moeten rapporteren als eenschool onder het publieke minimum scoort, bijvoorbeeld quaresultaten van de CITO-toets of eindexamencijfers. Dieonderzoeksresultaten zouden dus ook via de media openbaar gemaaktmoeten worden.

In haar reactie prees Annette Roeters de grote verdiensten vanJaap Dronkers op het gebied van onderwijsonderzoek. Maar ze gaf ookaan dat de inspectie zich juist niet primair op ouders richt. “Voorwie doen we dat dan?” Professor Dronkers noemde dat ‘de heren diewij dienen’, maar hij zal het mij niet kwalijk nemen als ik lieverover onze adressanten spreek.

Ons belangrijkste aanspreekpunt bij het instellingstoezicht ishet bevoegd gezag van de school, het bestuur of het college vanbestuur. Natuurlijk richten wij ons ook tot de schoolleiding, dedirecteur of rector. Onlangs heeft het parlement ons er nog eens opgewezen dat wij de schoolleiding ook nadrukkelijk bij het toezichtmoeten betrekken, maar (gelukkig) deden en doen we dat ookal.

Bij onze onderzoeken op scholen betrekken we ouders en leerlingen,om ons te informeren, maar we zetten onze rapportages ook opinternet, zodat diezelfde ouders en leerlingen kunnen zien wat dekwaliteit van het onderwijs van hun school is.

Onze themarapporten en het Onderwijsverslag bieden wij aan aande bewindslieden en de Tweede Kamer, maken we openbaar, zodat zeeen bijdrage kunnen leveren aan het maatschappelijk debat over hetonderwijs.”

De prof.dr. J.M.G. Leune-penning is in het leven geroepen doorhet Rotterdamse Centrum voor Educatieve Dienstverlening (CED), toenHan Leune in 2007 na ruim 34 jaar bij deonderwijsbegeleidingsdienst vertrok. Han Leune was de eerste die depenning kreeg uitgereikt. De penning wordt nu tweejaarlijksuitgereikt aan een persoon of organisatie met grote verdiensten ophet gebied van onderwijsinnovatie, met nadruk op de wisselwerkingtussen onderwijswetenschap, onderwijsbeleid enonderwijspraktijk.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK