Kamer verontrust over Al Qaida en HO

Nieuws | de redactie
6 januari 2010 | De Tweede Kamer is verontrust over het ronselen van studenten door Al Qaida. Het CDA vraagt het kabinet informatie over “in hoeverre de departementen, of diensten van de departementen, van Binnenlandse Zaken, Justitie en OCW de hoger onderwijsinstellingen [informeren] over de binnenkomst van studenten uit risicolanden en de strategie” van terroristische organisaties. Dit naar aanleiding van publicaties op ScienceGuide.

De vragen van het CDA aan minister Plasterk en staatsecretarisAlbayrak leest u hier. 


Vragen van Jan Jacob van Dijk en Sybrand Haersma Buma (beide CDA)aan de minister van OCW en de staatssecretaris vanJustitie. 

  1. Bent u bekend met het artikel Al Quaeda blijft in HogerOnderwijs actief in ScienceGuide dat op 6 januari isverschenen?
  2. Deelt u de waarnemingen in dit artikel?
  3. Welke maatregelen heeft het ministerie van OCW genomen naaraanleiding van het COT-rapport uit 2004? Welke maatregelen hebbende hoger onderwijsinstellingen getroffen naar aanleiding van deKamervragen uit 2005?
  4. In hoeverre informeren de departementen, of diensten van dedepartementen, van Binnenlandse Zaken, Justitie en OCW de Hogeronderwijsinstellingen over de binnenkomst van studenten uitrisicolanden en de strategie die terroristische organisaties als AlQuaeda volgen?
  5. Welke vorm van samenwerking bestaat er tussen de Europese HogerOnderwijsinstellingen om elkaar te informeren over studenten uitrisicolanden, die gebruik makend van de uitwisselingsprogramma’sdie momenteel binnen de EU van kracht zijn en waar zowel EU- alsniet EU-studenten, zodra ze een visum voor een van de EU-lidstatenhebben ontvangen, het recht aan ontlenen om aan welke HO-instellingbinnen de EU dan ook een studie te kunnen volgen?
  6. Hebben de conclusies en de aanbevelingen van het COT uit 2004geleid tot een kritischer beoordeling van visumaanvragen vanstudenten uit risico-landen?
  7. Gaat u het toelatingsbeleid voor studenten uit risicolandenaanpassen naar aanleiding van de gebeurtenissen in Detroit en deAvans-student?

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK